Terug naar nieuws

Ontnuchterende klimaatboodschap IEA World Energy Outlook

Europa moet extra inzetten op offshore wind, waterstof, CCS en opslag

Klimaat Markt15 november 2019Karin Burghouwt

Er is een groot gat tussen de niet-afnemende broeikasgasemissies – als gevolg van economische groei en groei van de wereldbevolking - en de maatregelen die beleidsmakers nemen om die emissies substantieel en structureel terug te dringen. Daarmee stevenen we af op een gemiddelde temperatuurverhoging van 3 graden Celsius in plaats van het Parijsdoel van 1,5-2 graden. Daarnaast hebben maar liefst 850 mln mensen geen toegang tot een elektriciteitsvoorziening. Dat is de ontnuchterende boodschap van de World Energy Outlook 2019 van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Scenario’s
Bij een onveranderd energie- en klimaatbeleid zal het wereldwijde energiegebruik tot 2040 groeien met een gemiddelde van 1,3 procent per jaar. Dit heeft gevolgen voor energiemarkten en de emissies van broeikasgassen. Ook wanneer wordt uitgegaan van de huidige beleidsvoornemens en voorziene maatregelen, zullen de Parijs klimaatdoelen niet worden gehaald en zal de opwarming de 2 graden Celsius overstijgen. IEA heeft ook een verduurzamingsscenario uitgewerkt waarbij de Parijsdoelen (1,5-2 oC) als uitgangspunt worden genomen en wat dat betekent voor de voorzieningen door onder meer elektrificatie en de inzet van waterstof. Europa moet volgens het IEA extra inzetten op offshore wind in combinatie met waterstofproductie, afvang en opslag van CO₂ (CCS) en batterijen.

Keuzes
Het IEA verduurzamingsscenario vraagt drastische keuzes in beleid, grootschalige investeringen, technologie-innovatie, versterking van marktprikkels en sociaal-geografische aspecten, met onder meer een verschuiving van kolen en olie naar aardgas, de inzet van windenergie en zon-PV, de toepassing van CCS om CO2 af te vangen en op te slaan, en de inzet op een doelmatige energiegebruik. De huidige efficiëntieverbeteringen nemen volgens het IEA langzaam af van 2,4 (gemiddeld 2010-2017) naar 1,2 procent per jaar (2018), waar zeker 3 procent nodig is. Het IEA stelt dat de wereld een brede coalitie nodig heeft van overheden, investeerders, bedrijfsleven en andere partijen die gecommitteerd zijn aan de aanpak van de klimaatverandering.