Terug naar nieuws

Minister overweegt verplichting gegevensverstrekking energiebesparing

Aantal door bedrijven ingediende rapportages loopt achter

Klimaat Beleid en toezicht12 november 2019Thessa de Ridder

Minister Wiebes (EZK) kijkt naar de mogelijkheden om een wettelijke verplichting op te leggen voor het verstrekken van energieverbruikgegevens om handhaving van de informatieplicht energiebesparing goed te kunnen borgen. Het aantal ingediende rapportages blijft namelijk achter bij de verwachting en er dient een rechtszaak over het verstrekken van gegevens. Dat antwoordt de minister op Kamervragen.

Informatieplicht
Het Activiteitenbesluit milieubeheer bepaalt dat bedrijven met een jaarlijks verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas(equivalenten) energiebesparende maatregelen moeten nemen. Sinds 1 juli 2019 geldt een informatieplicht energiebesparing voor bedrijven. Deze is in het kader van het Energieakkoord tot stand gekomen in overleg tussen de Rijksoverheid, de gemeenten (VNG) en het bedrijfsleven (VNO-NCW/MKB Nederland). Het Rijk schat in dat 50.000-60.000 rapportages op bedrijfsvestigingsniveau ingediend hadden moeten worden voor 1 juli 2019. Inmiddels staat de teller van ingediende rapportages op ruim 29.000.

Van de genoemde 50.000-60.000 bedrijven werken ruim 1.000 bedrijven uit 37 sectoren aan energiebesparing en CO2-reductie in het kader van het convenant Meerjarenafspraken Energie efficiëntie (MJA-3 en MEE) en het Energieakkoord 2013. Voor zo’n 1.900 bedrijven met een omvang vanaf 250 fte of met een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro en een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro geldt op grond van de Europese Energy Efficiency Directive (EED) een energie-audit plicht. Zij moeten hun rapportage voor de informatieplicht uiterlijk 5 december 2019 indienen.

Verstrekken gegevens
De minister stelt vast dat het aantal ingediende rapportages fors achterblijft bij de verwachtingen. De invoering van een meldplicht voor bedrijven en instellingen had de handhaving door het bevoegd gezag moeten verbeteren. Handhaving blijkt echter lastig omdat de bevoegde gezagen, veelal omgevingsdiensten namens gemeenten, geen inzicht en overzicht hebben van de informatieplichtige bedrijven en instellingen. De minister meldt in zijn kamerbrief dat er op dit moment een gerechtelijke procedure tussen een gemeente (namens een omgevingsdienst) en een netbeheerder loopt over het verstrekken van verbruiksgegevens. De gemeente heeft bij deze netbeheerder de adressen gevorderd die nodig zijn voor de handhaving van de informatieplicht. De procedure is gericht op de vraag of de netbeheerder de gevraagde gegevens wel of niet mag verstrekken op grond van de Elektriciteitswet en de Gaswet (geheimhoudingsplicht netbeheerders). Ook is de vraag of de Wet milieubeheer voldoende grondslag biedt om gegevens van een netbeheerder te vorderen. De rechterlijke uitspraak zal naar verwachting begin 2020 meer duidelijkheid bieden aan alle partijen over het verstrekken van de gegevens. De minister kijkt naar de mogelijkheden om een zodanige wettelijke verplichting op te leggen voor het verstrekken van energieverbruik gegevens, dat de handhaving van de informatieplicht energiebesparing goed geborgd kan worden.