Terug naar nieuws

Lef, doorzetten, samenwerken en vertrouwen zetten visie om in daadwerkelijke CO2-reductie

Inspiratietours CO2-reductie industrie kennen succesvolle start

Klimaat Wet- en regelgeving5 november 2019Thessa de Ridder

De industrie staat voor de grote uitdaging om 49 procent CO2-emissiereductie in 2030 - ten opzichte van 1990 - te realiseren. Om bedrijven te inspireren hoe uitstootreductie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en VEMW een drietal inspiratietours georganiseerd, waarvan de eerste vrijdag jl. plaatsvond in Oost-Nederland. Naast technologische en financieel-economische haalbaarheid blijken lef, doorzettingsvermogen, samenwerking en vertrouwen kritieke succesfactoren.

Praktijk
RVO, NVDE en VEMW beogen met de inspiratietours een brug te slaan tussen het doel van de emissiereductie en de realisatie daarvan door uitwisseling van kennis en praktische ervaringen van koploperbedrijven. Dat zijn bedrijven die nieuwe, innovatieve of opgeschaalde technologieën op praktijkschaal toepassen in bedrijfsprocessen of de utilities daaromheen. Het interessante is dat de toepassing van technologieën zoals bio- en groen gasproductie, pyrolyse-olieproductie, zon-PV, elektrificatie door industriële warmtepompen of (hybride) boilers weliswaar geen blauwdruk bieden voor een ander bedrijf, maar wel een brede indruk van de mogelijkheden – en de te overwinnen knelpunten - om het energiegebruik en daarmee de CO2-uitstoot, daadwerkelijk weten te verminderen.

Eerste tour
In een gecombineerd bedrijfsbezoek aan FrieslandCampina (Borculo) en Plukon (Wezep) hebben zo’n 25 deelnemers inzicht gekregen in de afwegingen, investerings- en exploitatiekosten en de inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces van beide bedrijven.

FrieslandCampina weet in Borculo inmiddels een derde van haar warmtebehoefte te verduurzamen door inzet van biogas (BION Groot-Zevert) en pyrolyse-olie (Empyro). Plukon heeft na een grote brand op haar productielocatie in Wezep ervoor gekozen de gasaansluiting te verlaten en volledig te elektrificeren. Middels eigen zonnepanelen, en een geïntegreerde aanpak van de warmte- en koudebehoefte (warmte-koude-balans) met inzet van CO2 (!) als koudemiddel in plaats van ammoniak of glycol is een gasaansluiting niet meer nodig.

Succesfactoren
Als de ervaringen bij FrieslandCampina en Plukon iets laten zien, dan is het dat naast technologische en financieel-economische haalbaarheid, samenwerking in de keten nieuwe mogelijkheden biedt. De kritieke succesfactoren daarbij zijn vertrouwen in de partner(s), lef en doorzettingsvermogen om kansen te verzilveren.

Vervolg
Er volgen nog twee inspiratietours, te weten op 29 november 2019 in Zuidwest-Nederland en op 17 januari 2020 in Noord-Nederland.

Donderdag 7 november aanstaande organiseert VEMW voor haar leden een seminar onder de titel ‘Samenwerken aan de transitie’. Ook hier komt het toenemende belang van samenwerking in de transitie uitgebreid aan de orde met voorbeelden uit verschillende bedrijfstakken. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor leden van VEMW.