Terug naar nieuws

Raad van State: drinkwaterbelang wél geborgd bij verlenen lozingsvergunning aan Sitech Services

Beleid en toezicht23 oktober 2019Thessa de Ridder

Waterschap Limburg heeft met het verlenen van een lozingsvergunning aan Sitech Services de belangen van de drinkwatervoorziening voldoende in het oog gehouden. Zo luidde recentelijk het oordeel van de Raad van State in het hoger beroep dat de drinkwaterbedrijven WML, Dunea en Evides tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank hadden aangespannen.

Nader onderzoek
Volgens de drinkwaterbedrijven was het besluit van de rechtbank in strijd met de Waterwet en de Drinkwaterwet. Doordat het waterschap een vergunning aan Sitech heeft verleend zou de drinkwatervoorziening in gevaar zijn gebracht. Het waterschap had volgens de drinkwaterbedrijven nader onderzoek moeten doen naar de stoffen in de afvalwaterstromen die door Sitech worden gezuiverd én in het water dat uiteindelijk wordt geloosd. In de door Sitech geëxploiteerde zuiveringsinstallatie wordt het afvalwater van de bedrijven op het industriecomplex Chemelot in Geleen verwerkt.

De Raad van State oordeelde echter dat het waterschap in de aanvraag wel over voldoende informatie beschikte. Zij ziet dat ook geen enkele aanleiding voor het oordeel dat het dagelijks bestuur niet op de aanvraag heeft mogen beslissen omdat deze onvoldoende informatie over de te lozen stoffen zou bevatten. De Raad van State neemt hierbij als uitgangspunt dat de stoffen die in het effluent kunnen voorkomen, voor de lozing bekend moeten zijn.

Onvoldoende inzicht
De drinkwaterbedrijven stelden verder dat er op basis van de vergunningvoorschriften onvoldoende inzicht is in de aard en omvang van alle voor de drinkwatervoorziening van belang zijnde stoffen die door Sitech worden of kunnen worden geloosd. Veel van de voor de drinkwatervoorziening potentieel bedreigende stoffen hoeven, volgens de drinkwaterbedrijven, niet door Sitech te worden bemonsterd, geanalyseerd of onderzocht. Ook is maar een klein deel van deze stoffen in de vergunning genormeerd. De Raad van State stelt hierover dat alleen aangevraagde stoffen onder de vergunning vallen, nieuwe stoffen moeten eerst worden gemeld en beoordeeld.

Controleverplichtingen
De Raad van State stelde dat het redelijk is dat Sitech niet aan dezelfde controleverplichtingen hoeft te voldoen als drinkwaterbedrijven ten behoeve van de productie van drinkwater. Het waterschap moet wel onderzoek doen naar het effluent. Dit is van belang voor de nieuwe vergunning, die nu wordt voorbereid: de uitkomsten van die onderzoeken zullen een plek krijgen in de vergunningvoorschriften.

Lozingsnorm voor pyrazool te streng
In dezelfde uitspraak heeft de Raad van State bepaald dat Waterschap Limburg in 2016 te strenge normen heeft opgelegd voor de lozing van de stof pyrazool door Sitech in de Maas. Een eerder vonnis van de rechtbank Limburg uit oktober 2017 blijft daarmee van kracht en lozingseisen worden per direct verruimd.

Bron: Waterforum