Terug naar nieuws

Ongekende tariefstijging TenneT in 2020

Voorlopige tarievenvoorstellen netbeheerders gepubliceerd

Elektriciteit Prijzen en tarieven7 oktober 2019Karin Burghouwt

Op 4 oktober publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de voorstellen van TenneT en de regionale netbeheerders voor de nettarieven gas en elektriciteit voor 2020. Er treedt een stijging kleiner dan 5 procentpunt op bij de meeste regionale netbeheerders. De tarieven van TenneT stijgen daarentegen fors: aangeslotenen op het extra hoogspanningsnet (EHS, 220kV en 380 kV) moeten het ontgelden met meer dan een verdubbeling van de tarieven. Aangeslotenen op het hoogspanningsnet (HS, 110 kV en 150 kV) wordt een stijging van 50% voorgesteld. VEMW zal binnen twee weken in overleg met haar leden een zienswijze indienen op deze voorstellen.

Ongekende stijging EHS-tarieven elektriciteit
In het tarievenvoorstel van TenneT staat dat de EHS-tarieven met ruim 100% stijgen. De voornaamste reden hiervoor is dat de toegestane inkomsten EHS voor 2020 ten opzichte van 2019 zijn gestegen met 102%. Dit heeft, aldus TenneT, verschillende oorzaken. Allereest zijn er correcties op de toegestane inkomsten van voorgaande jaren en een toename van de toegestane inkomsten in 2020 ten gevolge van de gewijzigde methodebesluiten in transport en systeemtaken. Die wijziging is er gekomen omdat TenneT, GTS en de regionale netbeheerders eerder bezwaar maakten tegen deze methodebesluiten van de ACM die gaan over de rekenregels waar de nettarieven jaarlijks uit volgen. In 2018 deed het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) een uitspraak die de netbeheerders op enkele punten gelijk gaf. Deze rechtszaak leidde tot hogere toegestane inkomsten voor TenneT omdat de kapitaalskostenvergoeding (WACC) werd bijgesteld en de frontier shift (productiviteitsverandering) werd aangepast. Daarnaast is het voor TenneT nu toegestaan om voor projecten onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) een vergoeding te krijgen via de nettarieven. Ook is de stijging te verklaren door een lagere inzet van veilingsgelden in 2020 om de tariefinkomsten te dekken. TenneT verkrijgt inkomsten uit de veiling van transportcapaciteit op de grensoverschrijdende verbindingen. Sinds 2013 mag een deel van dit geld voor tariefverlaging worden ingezet. Tot slot zijn de verwachte rekenvolumia voor EHS lager. TenneT heeft daarvoor een schatting opgenomen in haar voorstel. Opmerkelijk genoeg wordt de volumecorrectiefactor voor grootverbruikers, die al sinds 2014 van kracht is, als oorzaak nu genoemd voor het lager uitvallen van de in rekening te brengen kosten voor transport- en systeemdiensten.

Cascadering naar overige tarieven elektriciteit
Als gevolg van de cascadering van de gestegen EHS-kosten naar HS-netvlak stijgen de HS-tarieven met ruim 50%. Het effect bij de regionale netbeheerders is kleiner. Daar treedt gemiddeld gezien een stijging kleiner dan 5 procentpunt op. Opvallend is dat de voorgestelde tarieven van regionale netbeheerder Stedin voornamelijk gedaald zijn. Gezamenlijk komen de stijgingen van de HS- en EHS-tarieven uit op een bedrag van ruim 300 miljoen.

Stijging tarieven gas bij verschillende regionale netbeheerders
Ten aanzien van de gastarieven treedt er bij de regionale netbeheerders gemiddeld gezien een stijging op van 10%. Enduris verhoogt het tarief voor het vastrecht en het capaciteitsafhankelijke tarief fors, met meer dan 100%. Daarnaast maken Enduris en Westland het grootverbruikers van gas niet makkelijk en verhogen de telemetrieaangeslotenen met meer dan 10%.

Consultatie
In de loop van dit najaar volgt de beoordeling van de tarievenvoorstellen door de ACM, die uiteindelijk een tarievenbesluit zal moeten nemen. Dit doet de ACM op basis van de methodebesluiten. Belanghebbenden kunnen tot en met 18 oktober 2019 op het tarievenvoorstel reageren. Algemeen directeur van VEMW Hans Grünfeld: “De aangekondigde stijging van de EHS- en HS-tarieven voor elektriciteit is ongekend en roept de vraag op waar deze op gebaseerd is. We willen daarom weten hoe dit precies zit en doorgronden hoe de genoemde factoren tot deze stijging hebben kunnen leiden. Vervolgens zullen we snel met onze leden in overleg treden om onze zienswijze op de voorgestelde tarieven voor 2020 voor te bereiden en aan de ACM mee te geven.”