Terug naar nieuws

Veel vragen bij invoering Full Disclosure elektriciteit

Vanaf 2020 verplichting aantonen herkomst fysiek geleverde elektriciteit

Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving9 september 2019Thessa de Ridder

Op 1 januari 2020 gaat een verplichting in om de herkomst van alle fysiek geleverde elektriciteit aan te tonen. Leveranciers van elektriciteit moeten naast GvO-certificaten (hernieuwbaar) ook Certificaten van Oorsprong (CvO’s) voor fossiel opgewekte elektriciteit melden bij certificeringsinstantie Certiq: ‘full disclosure’. Ivo de Vries (CertiQ) lichtte vrijdag jl. tijdens een VEMW Energielunch toe hoe dat in zijn werk gaat. Martijn Kerkhof (ACT Commodities) ging in op de handelsmogelijkheden voor zowel GvO’s als CvO’s. Hoewel meer details over de uitwerking van de wet en regeling m.b.t. Full Disclosure bekend zijn, bleken nog niet alle vragen van VEMW-leden beantwoord te kunnen worden.

Regeling
Vanaf 1 januari 2020 wordt het bij Wet verplicht om de herkomst van alle fysiek geleverde elektriciteit aan te tonen. Naast de ‘Garantie van Oorsprong’ (GvO) voor hernieuwbare elektriciteit (windturbines, zonnepanelen, waterkracht, bio-centrales) wordt een ‘Certificaat van Oorsprong’ (CvO) ingevoerd voor elektriciteit geproduceerd met een fossiele brandstof (kolen, aardgas, nucleair). In een wijzigingsregeling is vastgelegd hoe het systeem van Full Disclosure, ofwel volledige transparantie, eruit ziet.

Ivo de Vries (CertiQ) verwacht dat in 2019 van de 120 TWh elektriciteitsconsumptie in Nederland zo’n 57 TWh is gedekt door GvO’s, waarvan 40 TWh aan GvO’s wordt geïmporteerd uit andere EU-lidstaten. Dat impliceert dat volgend jaar zo’n 63 TWh extra afgeboekt gaat worden door CertiQ als CvO. Van circa 2000 (de)centrale installaties in Nederland kunnen CvO’s afgegeven worden. Op dit moment zijn er zo’n 400 door CertiQ geregistreerd. Zo’n 1000 eindgebruikers hebben een geregistreerd account bij CertiQ.

De plicht voor aanmelding van de certificaten bij Certiq ligt bij de leveranciers: alle consumptie in Nederland moet gedekt zijn, hetzij door een CvO, hetzij door een GvO. Het portfolio-management (risico) ligt bij de leverancier terwijl toezichthouder ACM verantwoordelijk is voor de handhaving.

Het CvO wordt een tweede markt naast de GvO-markt. Partijen als ACT Commodities bieden GvO’s en CvO’s op die markt aan. De certificatenmarkt is nu nog illiquide: er zijn dagen, weken en maanden dat bijvoorbeeld GvO’s groen gas nauwelijks aangeboden worden. GvO’s elektriciteit kunnen makkelijk worden geïmporteerd, maar voor CvO’s geldt dat er maar vier landen zijn die CvO’s hebben ingevoerd, te weten Nederland, België, Oostenrijk en Zwitserland.

De CvO’s zijn twaalf maanden geldig tussen datum van productie en datum van gebruik. Zogenaamde ‘etiketteringscertificaten’ die na 1 juli 2019 zijn geproduceerd en afgegeven door CertiQ, kunnen per 1 januari 2020 worden omgezet in CvO’s.

Vragen
Tijdens de VEMW Energielunch van vrijdag 6 september jl. bleek dat zakelijke energiegebruikers veel vragen hebben over de full disclosure regeling. Een aantal daarvan kon tijdens de bijeenkomst worden beantwoord. Vanaf 1 januari 2020 geeft CertiQ Certificaten van Oorsprong uit voor de levering van elektriciteit, opgewekt uit kolen-, gas- en kerncentrales. Hierbij gaat het dus om de productie en levering van de commodity elektriciteit, niet om de dienst programmaverantwoordelijkheid (pv).

CertiQ houdt het register bij van alle verstrekte certificaten en focust daarbij op de elektriciteit die aan het openbare net geleverd wordt door leveranciers met een leveringsvergunning die de ACM heeft afgegeven. Een warmtekrachtkoppeling die achter de aansluiting in een gesloten distributiesysteem (GDS) elektriciteit produceert en direct levert aan aangeslotenen op dat GDS, is niet zichtbaar voor de openbare netbeheerder, een leverancier en CertiQ. Het is niet verplicht deze elektriciteit te certificeren n met CvO’s; wel gewenst.

Met name vragen ten aanzien van de GDS’sen en Directe Lijnen konden niet direct beantwoord worden. Als VEMW-leden hierover, of anderszins, vragen hebben kunnen ze contact opnemen met Eric Picard (ep@vemw.nl).