Terug naar nieuws

Kabinet consulteert Klimaatplan en INEK-rapportage

VEMW bereidt zienswijze voor op klimaatbeleid en uitvoeringsmaatregelen

Klimaat Wet- en regelgeving3 september 2019Thessa de Ridder

Het kabinet is een publieksconsultatie gestart over de uitvoering van het Klimaatplan. Dat plan is een verplichting die voortvloeit uit de Klimaatwet, en beschrijft hoe Nederland tot 2030 het nationale klimaatbeleid vormgeeft. Aan de basis van het Klimaatplan ligt het Klimaatakkoord, dat op 28 juni 2019 gesloten werd. Het Klimaatakkoord bevat maatregelen om de nationale CO2-uitstoot tot 2030 met 49 procent te verminderen. De publieksconsultatie over het Klimaatplan vraagt naar de aandachtspunten bij de uitvoering van die maatregelen, én naar aandachtspunten die spelen op de langere termijn (2050). De consultatie staat open tot 4 oktober 2019. VEMW bereidt met haar leden een zienswijze voor.

Europees kader
Tegelijk met het Nederlandse Klimaatplan voor de periode 2021-2030 consulteert het kabinet ook het Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK). Het INEK is een rapportage aan de Europese Commissie. De Commissie vraagt alle lidstaten van de Europese Unie op een gelijke manier uit over de invulling van hun nationale energie- en klimaatbeleid om te kunnen monitoren of de afgesproken Europese doelstellingen in het kader van het Parijse VN Klimaatakkoord van 2015 kunnen worden gehaald.