Terug naar nieuws

Actualisatie watervergunningen bedrijven moet impuls geven aan waterkwaliteit

Voorlopige uitkomsten pilot project ‘Bezien watervergunningen’ beschikbaar

Wet- en regelgeving8 juli 2019Karin Burghouwt

Drie kwart van de bedrijven die hebben deelgenomen aan een pilot-onderzoek heeft een watervergunning die niet meer actueel is en dus aangepast moet worden. De resultaten van deze pilot zijn recentelijk gepresenteerd aan de leden van de Bestuurlijke versnellingstafel opkomende stoffen en medicijnresten en verwoord in een Kamerbrief. De pilot van Rijkswaterstaat is één van de acties van de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Met deze aanpak wordt een extra impuls gegeven aan de kwaliteit van de Nederlandse wateren.

Wijzigingen in wet- en regelgeving
Tijdens de pilot is beoordeeld of de vergunning recent nog is bezien en/of geactualiseerd. Verder is bekeken of alle relevante bedrijfsinformatie is beschreven én of de vergunning voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Van de beschouwde 66 vergunningen moet waarschijnlijk drie kwart worden geactualiseerd. Er zijn geen lozingen geconstateerd die een dermate groot milieurisico vormen dat direct ingrijpen noodzakelijk is. Belangrijke oorzaken zijn wijzigingen in de wet- en regelgeving die nog niet allemaal zijn doorgevoerd, wijzigingen in de bedrijfsprocessen of lozingen die niet eerder zijn gemeld door de betreffende bedrijven en/of het ontbreken van informatie voor een goede beoordeling.

Zeer zorgwekkende stoffen
Gebleken is dat ongeveer de helft van de beoordeelde lozingen (potentiële) ZZS bevat die vergund zijn. Bij ongeveer een derde van de lozingen zijn (potentiële) ZZS gevonden die niet eerder zo benoemd of gemeld zijn door de bedrijven. Naast ZZS is er ook gezocht naar zogenaamde opkomende stoffen ofwel nieuwe stoffen waarvan de schadelijkheid onbekend is. Op basis van expert judgement is beoordeeld of er (gezien de stofeigenschappen) een mogelijk risico is. Er is een heel beperkt aantal stoffen gevonden die in aanmerking komen voor nader onderzoek.

Vervolg
De minister geeft in de brief aan dat de definitieve resultaten van de pilot na de zomer worden gepubliceerd. Het plan is om uiteindelijk alle bedrijven met een watervergunning op deze wijze te beoordelen. Dat zijn er vele honderden. Bij de presentatie van de definitieve resultaten zal ook duidelijk worden hoe dit wordt aangepakt.

VEMW neemt deel aan de Bestuurlijke versnellingstafel opkomende stoffen en onderstreept het doel van dit pilotproject. De watervergunning moet actueel en volledig zijn. Dit betekent dat er in de komende jaren een inhaalslag moet worden gemaakt. Voor de wat langere termijn is van belang dat alle betrokken partijen, bevoegde gezagen én bedrijven, er een tandje bijdoen zodat de actualiteit van de vergunningen permanent op orde is.