Terug naar nieuws

Wijzigingsregeling Full Disclosure gepubliceerd

Vanaf 2020 certificaten voor alle in Nederland geleverde stroom

Klimaat Wet- en regelgeving3 juli 2019Thessa de Ridder

Op 2 juli jl. is de wijzigingsregeling voor zogenaamde Full Disclosure gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze wijzigingsregeling wordt beoogd volledige transparantie te realiseren m.b.t. de herkomst van alle elektriciteit die in Nederland wordt geleverd. De huidige "Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit" wordt per 1 januari 2020 gewijzigd in "Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong".

Full disclosure
In 2018 hebben D66 en ChristenUnie een meerderheid in de Tweede Kamer weten te krijgen voor een amendement op de Elektriciteitswet 1998 om deze volledige transparantie te realiseren. Met Garanties van Oorsprong (GvO’s) werd al inzichtelijk gemaakt wat de herkomst is van hernieuwbare energie. Voor fossiele energie bestond dat nog niet en daarmee was onduidelijk wat de werkelijke CO2 -afdruk van die stroom is. De consument – burger en bedrijf - heeft volgens de initiatiefnemers recht op inzicht in de herkomst van de elektriciteit die hij gebruikt op een eerlijke elektriciteitsmarkt: Full Disclosure dus.

Wijziging
De belangrijkste wijziging in de nieuwe regeling is dat Full Disclosure definitief ingevoerd wordt per 1 januari 2020. Energieleveranciers zijn vanaf 1 januari 2020 verplicht om alle levering aan eindgebruikers, zowel consumenten als zakelijk, te onderbouwen met afgeboekte certificaten. Dat betekent dat de volledige elektriciteitslevering in Nederland in 2020 onderbouwd moet worden met certificaten. Certificeringsinstantie CertiQ zal naast de Garanties van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen ook Certificaten van Oorsprong voor energie uit fossiele bronnen (CvO's) uit gaan geven. De rechten hebben een geldigheidsperiode van 12 maanden na de productieperiode.

Voor productie van elektriciteit uit fossiele bronnen vanaf 1 januari 2020 zal CertiQ dus CvO's uit gaan geven. Voor productie van elektriciteit uit fossiele bronnen tot en met 31 december 2019 geeft CertiQ zogenaamde ‘etiketteringscertificaten’ uit. Etiketteringscertificaten uit de productieperiode juli tot en met december 2019 zullen na 1 januari 2020 ook gezien worden als CvO's, waardoor deze ook gebruikt kunnen worden ter onderbouwing van de levering aan eindgebruikers. Etiketteringscertificaten met een productieperiode voor 1 juli 2019 kunnen alleen gebruikt worden voor export of ter onderbouwing van de levering in 2019.

Praktijk
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij begrijpen de intentie die de Tweede Kamer met het amendement tot wijziging van de wet heeft. Wij vragen ons echter af of het beoogde doel ermee wordt bereikt en wat het effect gaat zijn op het functioneren van de elektriciteitsmarkt. De certificatenmarkt is een aparte markt met aparte prijzen, naast de elektriciteits- en gasmarkt. Dit betekent dat elektriciteit uit bijvoorbeeld een kolencentrale met een groencertificaat kan worden verkocht. De invoering van Full Disclosure leidt dus niet automatisch tot meer transparantie en de verduurzaming van de energielevering in Nederland. Het leidt wel tot een ongetwijfeld levendige en lucratieve handel in certificaten. De praktijk zal het leren na inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2020.”