Terug naar nieuws

Transitie vraagt coherent industrie- en energiebeleid

Nieuwe samenwerkingsverbanden nodig voor doelmatige realisatie

Klimaat Markt25 juni 2019Thessa de Ridder

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren is een coherent industrie- en energiebeleid nodig. Naast verduurzaming zijn de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de voorzieningen van cruciaal belang. Om de ongekende transitie-opgave op een doelmatige wijze te kunnen volbrengen zijn nieuwe samenwerkingsverbanden nodig. Dat is de boodschap die VEMW namens haar Europese zusterorganisatie Ifiec Europe tijdens de European Sustainable Energy Week (EUSEW19) heeft gepresenteerd aan de Europese Commissie en talloze stakeholders.

Uitdagingen
De industrie heeft voor haar productieprocessen koolstofneutrale elektronen én moleculen nodig. Voor de benodigde procesenergie (warmte en kracht) en als bouwsteen (waterstof, koolstof, zuurstof, stikstof, e.d.) voor producten (basischemicaliën, staal en polymeren). De koolstofneutrale oplossingen moeten ook competitief geprijsd zijn, omdat anders de investeringen in de industrie buiten Europa gaan plaatsvinden. Niet in de laatste plaats heeft de industrie een betrouwbare energievoorziening nodig, waarbij voldoende koolstofneutrale energie beschikbaar is in tijd, plaats, kwaliteit en hoeveelheid.

Ook de energiesector kent grote uitdagingen. In toenemende mate zal het aanbod intermitterend (zon, wind) zijn en van nieuwe – en meer - locaties komen. Dat vraagt om nieuwe infrastructuur, met grote uitdagingen en investeringen in de elektriciteits- en gasvoorziening. De energiesector heeft investeringszekerheid nodig om de aanbodzijde te verduurzamen. Alleen al TenneT voorziet de komende 10 jaar zo’n 12 mrd euro aan investeringen in Nederland.

Samenwerking
VEMW heeft aan de elektriciteitstafel onder het Klimaatakkoord gepleit voor vraagsturing. Door de vraag te stimuleren wordt groei van duurzaam aanbod mogelijk gemaakt. Omdat het aanbod gelijke tred houdt met afzetmogelijkheden in de industrie, wordt investeringszekerheid voor de energiesector gecreëerd. Energiegebruikers kunnen extra flexibiliteit aan de energievoorziening leveren door de inzet van hybride oplossingen, waarbij geswitcht kan worden tussen koolstofneutrale elektriciteit en gas. Een versnelling en verdieping van de CO2-reductie kan plaatsvinden door samenwerking tussen bedrijven over sectoren heen waardoor nieuwe waardeketens en verdienmodellen ontstaan. Die nieuwe samenwerkingsverbanden maken doelmatige oplossingen en investeringen mogelijk, zoals we nu in Nederland al zien ontstaan rond waterstof (bijvoorbeeld Nouryon – Tata Steel, Dow -Yara) en hergebruik van koolstof (CCU) (bijvoorbeeld Tata Steel – Dow). Deze en andere voorbeelden laten zien dat de transitie al begonnen is.