Terug naar nieuws

CE Delft toont effecten sluiting 3 extra kolencentrales in 2020

Vervroegde sluiting gaat voorbij aan beleid, afspraken en systeembelang

Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving14 mei 2019Thessa de Ridder

Door sluiting van de drie nieuwste kolencentrales in Rotterdam en Eemshaven in 2020 komen de klimaatdoelen uit de Urgendazaak binnen bereik. Dat stelt onderzoeksbureau CE Delft in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace, Natuur & Milieu en het Longfonds. Volgens VEMW moet niet alleen rekening gehouden worden met een korte termijn effect van het sluiten van drie emissie puntbronnen, maar ook met de lange termijn effecten voor het energievoorzieningssysteem.

Beleid
Op dit moment produceren nog vijf kolencentrales in Nederland elektriciteit. Het kabinet heeft in een wetsvoorstel opgenomen dat alle centrales in 2030 moeten sluiten, waarbij de oudste twee, de Hemwegcentrale (Amsterdam, 2020) en de Amercentrale (Geertruidenberg, 2025 i.v.m. een gecombineerde warmtelevering) op kortere termijn gesloten worden. Deze oudste centrales hebben een lager energetisch rendement en bijgevolg een hogere CO2-uitstoot per MWh geproduceerde elektriciteit.

Onderzoek
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat aanvullende beleidsmaatregelen nodig zijn om te kunnen voldoen aan het Urgenda-vonnis, uitgesproken door het Gerechtshof, een emissiereductie in Nederland van ten minste 25 procent in 2020. Zonder dat aanvullend beleid koerst Nederland af op een reductie van 21 procent en is een extra reductie van 9 Mton CO2 nodig. Volgens CE Delft kan die reductie gehaald worden als uiterlijk 1 januari 2020 de drie nieuwste kolencentrales van Uniper en Engie (Maasvlakte) en RWE (Eemshaven) worden gesloten. De CO2-reductie in Nederland kan dan oplopen van 9 Mton in 2020 naar 11 Mton in 2025 en weer afnemen naar 9 Mton in 2029. Dit is echter een netto-reductie binnen Nederland. Hierin is rekening gehouden met extra CO2-emissie door meer productie van elektriciteit met aardgas-centrales. Wanneer rekening wordt gehouden met import van elektriciteit, extra geproduceerd door buitenlandse centrales, dan is de netto reductie jaarlijks 4-6 Mton (2020-2029).

Klimaatakkoord
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het kabinet zet terecht in op robuuste oplossingen waarmee de klimaatdoelen doelmatig worden bereikt, rekening houdend met zowel de korte als de lange termijn. Het sluiten van kolencentrales kan soelaas bieden om op de korte termijn emissies uit puntbronnen weg te nemen. De oplossingen moeten echter ook passen in de Klimaatakkoord afspraken, die met meer dan 20 partijen zijn gemaakt aan de Elektriciteitstafel. Het volstaat dan niet te kijken naar louter uitstoot van een puntbron. Er is nadrukkelijk rekening gehouden met de effecten van maatregelen op het systeem van de elektriciteitsvoorziening. Voor de klimaatdoelen zijn de netto emissiereductie-effecten van belang, rekening houdend met de effecten op de betrouwbaarheid (systeembalans) van de voorziening. Zo mag sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam niet tot serieuze congestieproblemen in de elektriciteitsvoorziening van Noord-Holland leiden. En de voorziening moet betaalbaar blijven. Partijen die schade ondervinden van de sluiting, moeten adequaat gecompenseerd worden.”