Terug naar nieuws

Decentrale opwek drukt op stabiele trend spanningskwaliteit

Netbeheerders publiceren onderzoek spanningskwaliteit 2018

Elektriciteit Netwerken7 mei 2019Karin Burghouwt

De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland is hoog. Traditioneel wordt bij de betrouwbaarheid gekeken naar onderbrekingen van de levering. Minstens zo belangrijk voor afnemers: de spanningskwaliteit. De resultaten van onderzoek over 2018 in opdracht van Netbeheer Nederland zijn gepubliceerd in het rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland

Norm
Sinds december 2013 is een norm voor spanningsdips opgenomen in de netcode elektriciteit, gekoppeld aan een inspanningsverplichting. De norm geldt voor hoogspanningsnetten (>35 kV; metingen op 100 meetstations) en middenspanningsnetten (1-35 kV, zo’n 200 meetstations) en maakt onderscheid tussen spanningsdips afhankelijk van hun diepte (hoeveel restspanning) en hun duur. Lange en diepe spanningsdips worden hinderlijke spanningsdips genoemd. Wanneer een hinderlijke spanningsdip plaats vindt moet de netbeheerder informatie geven over de oorzaak van de dip. Daarnaast moet de netbeheerder bij een overschrijding van de norm een onafhankelijke deskundige partij opdracht geven onderzoek te laten doen naar de fysieke oorzaak van deze spanningsdip(s).

Goede spanningskwaliteit is in toenemende mate belangrijk om er voor te zorgen dat apparatuur goed blijft functioneren. Om uitval van of beschadiging aan apparatuur te voorkomen, zijn er normen die grenzen stellen aan de maximale afwijking van de spanning. Apparaten moeten zo zijn ontworpen dat ze binnen deze grenzen goed werken. Kantoren, windparken en de industrie zijn vaak aangesloten op het midden- of hoogspanningsnet. In deze netten is het spanningsniveau 1 kV of hoger.


Onderzoek
In 2018 zijn in het laagspanningsnet en middenspanningsnet ruim 500 weekmetingen uitgevoerd en in het hoogspanningsnet bijna 100 jaarmetingen. Bij toetsing van de resultaten is geconstateerd dat de meeste metingen aan de normen voldoen. Voor alle continue spanningsverschijnselen kan met een betrouwbaarheid van 96 (MS) respectievelijk 99 (HS) en 100 (EHS) procent worden gesteld dat klantaansluitingen voldeden aan de geldende kwaliteitscriteria.

Daar waar sprake was van een overschrijding, is nader onderzoek gedaan. Daaruit blijkt volgens de onderzoekers dat afnemers geen hinder hebben ondervonden van een overschrijding. Een trendanalyse laat zien dat de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening stabiel is ten opzichte van voorgaande jaren. Sinds 2011 is wel sprake van een lichte stijging van het spanningsniveau in het laagspanningsnet, die te maken kan hebben met de toename van decentrale opwekkers. Alle individuele meetresultaten zijn, gesorteerd naar plaatsnaam of postcode en beschikbaar voor afnemers.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “VEMW heeft sinds 2008 gepleit voor meer transparantie met betrekking tot spanningsdips en een adequate normering. Die is er sinds 2011, waarbij sindsdien de normering is aangepast en de monitoring is uitgebreid. De rapportage met betrekking tot de spanningskwaliteit wordt in toenemende mate belangrijk voor afnemers van elektriciteit, niet alleen in de industrie, maar ook in de gebouwde omgeving zoals ziekenhuizen en de zakelijke dienstverlening. Het is goed vast te stellen dat de meerjarige trend stabiel is. De steeds grootschaligere decentrale productie van hernieuwbare elektriciteit zal echter ontegenzeggelijk druk uitoefenen op die trend. Door een adequate monitoring kan gericht gezocht worden naar doelmatige maatregelen en investeringen om ongewenste en onacceptabele spanningsdips aan te pakken om het hoge niveau van voorzieningszekerheid zoals we dat kennen in Nederland op peil te houden. Dat is een belangrijke pijler onder ons vestigingsklimaat en daarmee de welvaart in ons land.”

Bron: VEMW en Netbeheer Nederland.