Terug naar nieuws

Toename belang Statenverkiezingen voor energie- en watervoorziening

Uitvoering Klimaatakkoord in regionale Energie Strategieën

Markt12 maart 2019Karin Burghouwt

Op woensdag 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Die verkiezingen zijn belangrijk voor burgers én bedrijven. Provinciale Statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. Nederland stemt niet alleen op de volksvertegenwoordigers van de provincies. De kiezer bepaalt indirect ook hoe de samenstelling van de Eerste Kamer eruit komt te zien. Provincies hebben belangrijke taken op het gebied van energie en water.

Regionale Energie Strategieën
Sinds 2018 onderhandelen een kleine 150 organisaties - waaronder VEMW - om te komen tot een Klimaatakkoord voor de periode tot 2030. Een belangrijk onderdeel bij de uiteindelijke uitvoering van de klimaatplannen vormen de zogenaamde Regionale Energie Strategieën (RES). Voor 33 regio's worden deze RES vastgesteld door de 12 provincies. Het gaat om strategische keuzes, bijvoorbeeld ten aanzien van de plaatsing van windturbines en de locatie van zonneparken, de mogelijkheden voor warmtekoudeopslag (WKO) en geothermie, het gebruik van restwarmte uit de industrie, en de ruimte die gemeenten krijgen om invulling te geven aan hun lokale transitiewensen. Met oog voor maatschappelijke inpassing, door samenwerking tussen gemeenten en waterschappen, burgers en bedrijfsleven, marktpartijen en netbeheerders.

Belang provinciale watertaken neemt toe
Water is een belangrijk beleidsveld voor provincies, en dat belang zal door klimaatverandering toenemen. Provincies spannen zich met waterschappen in om tijdens langdurig droge periodes zoals in 2018, het schaarse water langer vast te houden voor kwetsbare gebieden, waar droogte kan leiden tot onherstelbare schade aan flora en fauna. Voor het regionale watersysteem bepalen de provincies niet alleen beleidskaders maar ook doelen. Bijvoorbeeld voor het beperken van wateroverlast en overstromingen van regionale keringen (zoals kanaaldijken), en het handhaven van een gewenste waterkwaliteit. Provincies hebben ook uitvoerende watertaken in het beheer van de regionale vaarwegen en het strategische grondwaterbeheer. Ze bepalen waar en hoeveel grondwater er mag worden onttrokken door drinkwaterbedrijven, de industrie en de landbouw.

Eerste Kamer
De Provinciale Staten verkiezingen zijn ook van direct belang voor de landspolitiek. Een bijzondere taak van de leden van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer (Senaat). De Eerste Kamerverkiezingen vinden uiterlijk drie maanden na de provinciale verkiezingen plaats. Het kabinet Rutte III heeft in de zittende Senaat maar een minieme meerderheid, waardoor de uitslag van de Statenverkiezingen van het grootste belang is voor de stabiliteit in politiek Den Haag. Dat kan van invloed zijn op politieke besluiten over onder meer de gasvoorziening, de herziening van de Energiebelasting (verschuiving van elektriciteit naar gas), de investeringen in - en kostenverdeling voor – de infrastructuur (elektriciteit, waterstof, CCS) en de mogelijke invoering van een minimumprijs voor CO2-emissies. Allemaal factoren die van invloed zijn op het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het is duidelijk dat de Provinciale Statenverkiezingen de belangen van de zakelijke energie- en watergebruikers raken. Wij bevelen u dan ook graag aan te gaan stemmen en wensen u succes bij het maken van een keuze en het uitbrengen van uw stem.”