Terug naar nieuws

Beleid warmtelozingen herijkt en aangevuld

Wet- en regelgeving5 maart 2019Thessa de Ridder

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat het beleid omtrent warmtelozingen, vijftien jaar na het verschijnen van de zogenaamde CIW-nota inzake de beoordeling van warmtelozingen, actualiseren maar ook aanvullen. Daartoe wordt het ministerie ondersteund door een tweetal adviesbureaus die deze klus in de komende maanden moeten klaren. De vaststelling van het geactualiseerde beleid is voorzien in september.

Beoordelingskader
Industriële bedrijven en energiecentrales gebruiken oppervlaktewater soms in grote hoeveelheden als koelwater. Na gebruik wordt het (verwarmde) water weer geloosd in oppervlaktewater. Bedrijven die warmte lozen hebben te maken met regels waaraan ze moeten voldoen alvorens ze een vergunning krijgen om te kunnen lozen. Bij de beoordeling wordt een afweging gemaakt tussen de eigenschappen van de lozing en de effecten in het oppervlaktewater. Bij de actualisatie wordt vooral gekeken naar de ontwikkelingen in beleid en wetgeving die zich in de afgelopen vijftien jaar hebben voltrokken.

Aanvullingen
De aanvullingen hebben betrekking op de onttrekking van oppervlaktewater en de koudelozingen. Ook voor de onttrekking van oppervlaktewater voor koeling bestaat inmiddels een beoordelingssystematiek. Daar wordt momenteel de laatste hand aan gelegd waarna ook deze beleidsmatig kan worden verankerd. Ook voor wat betreft de koudelozingen geven de waterbeheerders aan dat zij behoefte hebben aan een beoordelingskader. Lozing van koude wordt steeds actueler nu er in het kader van de energietransitie wordt ingezet op thermische energie uit oppervlaktewater.

Actueel vraagstuk
Lozing van warmte is een actueel vraagstuk met grote maatschappelijke relevantie. In 2018 nog waren er bedrijven die aanliepen tegen de grenzen van de huidige wet- en regelgeving. Zo moest chemiebedrijf Nouryon in Hengelo de productie van zout met 25 tot 30 procent terug brengen door de hoge temperatuur van het oppervlaktewater. Het is te verwachten dat dergelijke problemen in de toekomst vaker zullen voorkomen door klimaatverandering.

Voor de actualisatie van het beleid is een klankbordgroep geformeerd waarin vertegenwoordigers van de overheid én van gebruikers zitting hebben genomen. VEMW participeert namens de industrie.

Bron: VEMW