Terug naar nieuws

Uitvoering Energieakkoord levert 3 van 5 hoofddoelen in 2023

2020 doelstellingen lastiger te realiseren

Beleid en toezicht31 januari 2019Thessa de Ridder

Volgens een voortgangsrapportage van de SER worden drie van vijf hoofddoelen van het Energieakkoord 2013 gehaald in 2023. Dat zijn de jaarlijkse besparing op het finale energieverbruik (1,5 procent), de realisatie van hernieuwbare energie (16 procent in 2023) en extra voltijdsbanen (gem. 15.000 per jaar). De twee andere doelen blijken lastiger te realiseren: een extra energiebesparing van 100 PJ en 14 procent hernieuwbare energie in 2020.

Actualisatie NEV2017
De voortgangsrapportage van de SER is een gedeeltelijke actualisatie van de energie- en emissieramingen uit de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017. De opeenvolgende prognoses maken zichtbaar dat elk jaar voortgang wordt geboekt om de doelen te realiseren. In 2018 is geen nieuwe NEV uitgebracht vanwege de samenloop met het Klimaatakkoord in wording.

Energiebesparing
Het realiseren van een besparing van 100 PJ energiebesparing in het finale energieverbruik per 2020 blijkt weerbarstig te zijn. Volgens de laatste inzichten komt de energiebesparing op 81 PJ uit, met een bandbreedte tot 108 PJ waarbij het mogelijk is het doel te halen. De aanvullende extra doelstelling van 9 PJ energiebesparing voor de bedrijven die deelnemen aan het MEE-convenant (energie-intensieve industrie), heeft volgens een beoordeling van de RVO geleid tot concrete besparingsvoorstellen voor 9,7 PJ energiebesparing in 2020.

Hernieuwbare energie
Het aandeel hernieuwbare energie komt in 2020 op 12,5 procent uit. Dat is 1,5 procentpunt lager dan de doelstelling van 14 procent. Het aandeel hernieuwbare energie stijgt minder snel dan de toename van het totale energiegebruik. Dit laatste is vooral het gevolg van de economische groei.

Klimaatakkoord
Vijf jaar na de ondertekening gaat het Energieakkoord een nieuwe fase in. Naar verwachting wordt het in 2019 een integraal onderdeel van het Klimaatakkoord, waarin doelstellingen voor 2030 worden opgenomen. Het ontwerp Klimaatakkoord is 21 december 2018 gepubliceerd.

VEMW, 31 januari 2019

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina