Terug naar nieuws

ACM besluit vervallen entry- en exitpunten gastransport

VEMW met succes aangedrongen op evenwichtige procedure

Gassen Beleid en toezicht23 januari 2019Thessa de Ridder

Toezichthouder ACM heeft een besluit opgesteld waarmee voorwaarden in de gascodes worden opgenomen in geval de netbeheerder van het landelijk gastransportnet GTS een entry- of exitpunt wil laten vervallen. VEMW heeft tijdens het proces om te komen tot een overeenkomst over de implementatie van de Europese Network Code Tariefharmonisatie (NC TAR) met succes aangedrongen op een evenwichtige procedure die rekening houdt met de belangen van de netgebruikers, waaronder direct aangeslotenen.

Procedure
Het Nederlandse gastransportsysteem is een ontkoppeld entry-exitsysteem (invoeding -onttrekking) . Transportcapaciteit en –kosten zijn gealloceerd aan deze punten. Als een entry- of exitpunt vervalt, heeft dit effect op de tarieven van de overige entry- en exitpunten. Er zijn momenteel geen voorwaarden opgenomen in de gascodes voor het laten vervallen van entry- of exitpunten. Het codebesluit dat nu voorligt volgt op een overeenkomst die de ACM met een achttal partijen - waaronder VEMW - heeft gesloten voor de implementatie van de Europese Netcode Tariefstructuren. In die overeenkomst is afgesproken dat de ACM deze voorwaarden in de Transportcode gas LNB opneemt.

Belangenafweging
Algemeen directeur Hans Grünfeld: “VEMW heeft met succes aangedrongen op een duidelijke regeling voor het wijzigen van entry- en exitpunten, waarbij de belangen van de netgebruiker waaronder de directaangeslotenen op het landelijk gastransportnet, nadrukkelijk worden meegewogen. Dat voorkomt onder meer dat gasverbruikers extra kosten in rekening gebracht krijgen wanneer een exitpunt vervalt, zoals in 2018 is gebeurd met het vervallen van het exit- en interconnectiepunt Julianadorp. GTS had toen besloten het punt te laten vervallen om marktintegratie met de BBL mogelijk te maken. Dat leidde tot een tariefstijging van alle overige punten met 1,2 procent. Onder de nieuwe overeengekomen regeling is marktintegratie en het opheffen van entry- en exitpunten nog steeds mogelijk, maar pas na het doorlopen van een evenwichtige procedure waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de belangen van de netgebruikers. Dit betekent onder meer dat bij het vervallen van een interconnectiepunt zogenaamde inter-TSO-compensatie kan worden vastgesteld om te voorkomen dat netgebruikers die geen gebruik maken van die interconnectie, de rekening krijgen gepresenteerd.”

VEMW, 23 januari 2019