Terug naar nieuws

Omgevingswet werpt zijn schaduw vooruit

Aantal belangrijke veranderingen vergunningverlening

Wet- en regelgeving21 januari 2019Thessa de Ridder

In 2021 wordt de Omgevingswet met onderliggende regulering van kracht. Die moet de regelgeving, vergunningverlening en handhaving van milieuactiviteiten duidelijker, overzichtelijker en eenvoudiger maken. De Omgevingswet biedt meer mogelijkheden om milieuactiviteiten op een doeltreffende en doelmatige manier te regelen, waarbij zowel de vergunningsplichtige partijen als bevoegd gezag beter weten waar ze aan toe zijn. Een belangrijk advies aan de zakelijke energie- en watergebruiker: begin tijdig met de voorbereidingen en overleg met de bevoegde gezagen. Dat zijn de belangrijkste boodschappen van adviseurs van Royal HaskoningDHV die vrijdag leden van VEMW tijdens de Energielunch informeerden over de nieuwe Wet.

Omgevingswet
In 2021 worden tientallen wetten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, infrastructuur, water en milieu gebundeld en gemoderniseerd in de Omgevingswet. De nieuwe Wet moet met een aantal besluiten en regelingen voor meer duidelijkheid, overzichtelijkheid en eenvoud zorgen. Naast kennis over wet- en regelgeving vraagt de wet ook om digitalisering van gegevens en een nieuwe manier van samenwerking op basis van een cultuur- en procesverandering bij de actoren (overheden, bedrijven, instellingen, burgers). Participatie is daarbij een niet vrijblijvende, belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij het proces moet de kwaliteit van oplossingen vergroten en er voor zorgen dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. De gemeente is vanuit het Omgevingsplan overigens áltijd het toetsingskader omdat vergunningvoorschriften gekoppeld (kunnen) zijn aan dat Omgevingsplan. Oók wanneer de provincie (nu) het bevoegd gezag is.

Nieuwe grondslagen
Onder de huidige Wet Milieubeheer is het begrip ‘inrichting’ vanuit technische, organisatorische en functionele bindingen de grondslag voor het verstrekken van vergunningen. Onder de Omgevingswet wordt dat de ‘milieubelastende activiteit’ (MBA). De besluiten Kwaliteit Leefomgeving (Bka) en Activiteiten Leefomgeving (Bal) zijn daarnaast onderliggende instrumenten van de Omgevingswet. Hierin worden regels vastgelegd, waaronder beoordelingsregels t.a.v. CO2-emissie en – doelmatig - energiegebruik en waterlozing. Nieuw zijn een hoofdstuk over financiële zekerheid (verplichtingen, dekking aansprakelijkheid, e.d.) en een specifieke zorgplicht. Voor bedrijven is er straks één digitaal loket, het ‘Omgevingsloket’. Hier kunnen initiatiefnemers zich oriënteren, checken of ze een vergunning moeten aanvragen of met een melding kunnen volstaan, en hoe ze die moeten indienen.

De website ‘aandeslagmetdeomgevingswet.nl’ geeft u informatie en praktische tips. Ook kunt u contact opnemen met RoyalHaskoningDHV dat de VEMW Energielunch presenteerde.