Terug naar nieuws

Bestuurlijke Versnellingstafel Opkomende stoffen en medicijnresten gestart

Beleid en toezicht17 januari 2019Karin Burghouwt

Op maandag 14 januari jl. vergaderde de Bestuurlijke versnellingstafel opkomende stoffen en medicijnresten voor het eerst. Onder leiding van voorzitter Gerard Doornbos is gesproken over onder andere de afbakening met de andere twee bestuurlijke tafels en de ambities van de deelnemers. Het accent lag deze keer op de opkomende stoffen. Met de tafels wordt invulling gegeven aan de wens om binnen de lopende Delta-aanpak Waterkwaliteit nog meer focus aan te brengen. VEMW en VNCI vertegenwoordigen het bedrijfsleven aan deze tafel.

Naast de tafel voor opkomende stoffen en medicijnresten is er een bestuurlijke tafel voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen én een bestuurlijke tafel voor doorsnijdende thema’s waar tevens wordt toegezien op de verbinding op inhoud en van partijen. Doel van de bestuurlijke versnellingstafels is om een extra impuls te geven aan de prioriteiten van de Delta-aanpak. De opdracht voor de versnellingstafels is gericht zich op de totstandkoming van resultaatgerichte bestuurlijke afspraken over de aanpak van de belangrijkste waterkwaliteitsproblemen. De deelnemende partijen (zowel overheden als ketenpartners) worden geacht om gedurende het traject te zorgen voor commitment bij de eigen achterban.

Tijdens de vergadering werd geconstateerd dat er in de afgelopen jaren al een hoop werk is verricht. Zo ligt er al een structurele aanpak van opkomende stoffen en wordt er momenteel hard gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. Ook ten aanzien van de beleidsinstrumenten is er veel gebeurd. Het is nu aan de leden van de versnellingstafel om zaken aan te wijzen waarop versnelling mogelijk en nodig is. Tijdens de volgende vergadering, die hoogstwaarschijnlijk in maart zal plaatsvinden, wordt allereerst gesproken over de probleemstelling. Dat is nodig aangezien er bij alle partijen sprake moet zijn van een zelfde beeld van de aard en omvang van de problematiek.