Terug naar kennisbank

Rapport D-Cision "Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet"

Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport27 maart 2023Matthieu van den Beld

Het doel van de evaluatie is om de gevolgen van de AMvB N-1 voor de betrouwbaarheid van het net in beeld te krijgen en te bezien of het besluit op bepaalde punten mogelijk aangepast dient te worden in het licht van toenemende vraag naar transportvermogen.

DCisionN-1Bij de behandeling van het besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet (hierna: ‘AMvB N-1’) in 2020 is een snelle evaluatie van het besluit toegezegd. Deze evaluatie wordt, conform de nota van toelichting, één jaar na inwerkingtreding gestart. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan DCision B.V. gevraagd om deze evaluatie uit te voeren.

Het doel van de evaluatie is om de gevolgen van de AMvB N-1 voor de betrouwbaarheid van het net in beeld te krijgen en te bezien of het besluit op bepaalde punten mogelijk aangepast dient te worden in het licht van toenemende vraag naar transportvermogen voor zowel afname als productie alsook de combinatie van beide achter eenzelfde aansluiting, zoals bijvoorbeeld voor opslagvoorzieningen. Ook is het van belang om te onderzoeken of de AMvB N-1 in de afgelopen jaren meer ruimte heeft geboden voor invoeding van hernieuwbare elektriciteit.

De evaluatie is gebaseerd op interviews die begin 2023 gedaan zijn met deskundigen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), TenneT, Enexis, Liander, Stedin en een aantal stakeholders, namelijk Energie Samen, Holland Solar, de  Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). De bevindingen zijn vervolgens samengevat in het voorliggende document.