Terug naar kennisbank

Rapport PwC "Effecten publiek eigendomsverplichting op realisatiekracht collectieve warmtesystemen"

Warmte NetwerkenRapport5 augustus 2022Jacques van de Worp

Analyse van de gevolgen van de door EZK voorgestelde verplichting tot publiek eigendom voor warmtenetten.

Eigendomsverplichting warmtenetten PwCDe Wet Collectieve Warmtevoorziening (Wcw), de nieuwe Warmtewet, is recent geconsulteerd. Mede naar aanleiding van de ontvangen feedback overweegt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een aanvullende publieke eigendomsverplichting van netwerkinfrastructuur voor warmtenetten hieraan toe te voegen. De details van het voorstel worden momenteel verder uitgewerkt. PwC baseert zich daarom op de huidige stand van zaken wat betreft de gehanteerde definities die ten grondslag liggen aan dit voorstel, zoals met PwC is gedeeld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit is voornamelijk gebaseerd op de notitie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 14 april 2022 ‘Keuze warmte- infrastructuur in publieke handen.

EZK brengt een aantal redenen naar voren voor mogelijke invoering van verplicht publiek eigendom:

  • De warmtevoorziening zal in delen van een gemeente afhankelijk worden van warmte, er zal niet of nauwelijks een substituut zijn voor gebruikers, er is sprake is van monopolie. De infrastructuur zal hiermee van vitaal belang worden. Het vereiste dat de infrastructuur in handen van een publieke partij komt te liggen is hiermee Europeesrechtelijk gerechtvaardigd.
  • Met deze keuze wordt tegemoet gekomen aan de wens van de medeoverheden – met oog op publieke regie - dat de infrastructuur in publieke handen komt te liggen.
  • Keuze is in lijn met beleid ten aanzien van andere vitale infrastructuren (gas, elektriciteit, drinkwater en spoor)
Bron: PwC