Terug naar kennisbank

Samenvatting openbare consultatie marktordening waterstof

Waterstof MarktRapport23 maart 2022Matthieu van den Beld

Deze samenvatting strekt tot doel om een evenwichtig inzicht te geven in de verschillende opvattingen die respondenten hebben rondom de verschillende thema’s die spelen bij marktordening voor waterstof.

Marktordening betreft het geheel van regels en wetten dat beschrijft welke partijen (publiek en privaat) onder welke voorwaarden (regels, regulering) op een markt actief mogen zijn of mogen toetreden, alsmede welke rechten en plichten eindafnemers hebben.1 Kijkend naar de waterstofmarkt en in het bijzonder de fysieke keten die zich de komende jaren moet ontwikkelen, is het dus vraag welke partijen actief mogen zijn op het gebied van productie/elektrolyse, transport, (ondergrondse) opslag en aanleg en beheer van import/export-terminals, onder welke voorwaarden deze partijen dit mogen doen en hoe kan worden verzekerd dat voldoende gebruikers onder redelijke voorwaarden toegang hebben tot deze diensten. Middels deze openbare consultatie is een ieder in de gelegenheid gesteld om aan te geven welk beeld en verwachtingen men heeft van de ordening voor de waterstofmarkt. De consultatievragen zijn georganiseerd aan de hand van 8 thema’s:
1. Productie/elektrolyse
2. Ontwikkeling en beheer van waterstoftransportnetten
3. Netwerkplanning
4. Ondergrondse opslag van waterstof
5. Terminals voor de import van waterstof
6. Waterstofkwaliteit
7. Bijmenging van waterstof in het gasnet
8. Marktordening op zee

De samenvatting is, mede gelet op het aantal en de omvang van de reacties, er niet op gericht om een uitputtend overzicht te geven van alle overwegingen en reacties. Bij verdere beleidsafwegingen door EZK binnen de diverse relevante beleidstrajecten zullen alle bijdragen integraal worden bezien en meegewogen.

Bron: EZK