Terug naar kennisbank

Kamerbrief 2021-10-12 Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Samenstelling beleidstafel wateroverlast en droogte

Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief12 oktober 2021Roy Tummers

De beleidstafel evalueerten bezietwat de gebeurtenissen betekenenvoor het beleid.In de zomerperiodeis gewerkt aan de vormgeving en invulling van  de beleidstafel met alle betrokken partijen inclusiefeen gezamenlijk beeld van de vraagstukken die de beleidstafel moetgaan oppakken.Op 6 oktober 2022 hebben de leden van de Stuurgroep Water de invulling envormgevingvan de beleidstafelbekrachtigd.

In juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevigeneerslagmet overstromingentot gevolg.Deinzet op maatregelen voor klimaatadaptatie en waterveiligheidblijft onverminderd nodigenzalgericht geïntensiveerdmoetenwordenom gesteld te staanvoor klimaatverandering.