Terug naar kennisbank

Rapport "Uitbreiding EU-ETS naar Gebouwde Omgeving"

Klimaat EmissieRapport1 juni 2021Jacques van de Worp

Om kosteneffectieve reducties in de gebouwde omgeving te realiseren is in de EU Green Deal aangekondigd dat het ETS zou kunnen worden uitgebreid naar o.a. de emissies van de wegvervoer- en de gebouwensector. In deze verkennende analyse is onderzocht wat de gevolgen voor de gebouwde omgeving.

De Europese Commissie publiceerde op 17 september 2020 het voorstel tot ophoging van het Europese 2030-doel voor broeikasgasreductie van ten minste 40% naar ten minste 55% t.o.v. 1990. De Commissie heeft de ophoging van het emissiereductiedoel al eerder aangekondigd als onderdeel van de Europese Green Deal. Het nieuwe 2030-doel is een nettodoel dat be-staat uit emissiereductie en het vastleggen van koolstof. Op basis van het bijbehorende Impact Assessment concludeert de Europese Commissie dat een ophoging naar ten minste 55% economisch haalbaar en betaalbaar is. De Europese Raad heeft op 11 december 2020 ingestemd met de doelstelling van ten minste 55%.


De gebouwde omgeving is op dit moment verantwoordelijk voor 36% van de directe broei-kasgasemissies in de EU (en 40% van de finale energievraag). Daarbij zit een groot poten-tieel voor kosteneffectieve reductie. In Europa worden bijvoorbeeld relatief veel huizen nog steeds verwarmd met verouderde systemen die gebruikmaken van vervuilende fossiele brandstoffen zoals steenkool en olie (EC, 2020a). Ook kan betere isolatie van bestaande woningen leiden tot aanzienlijke lagere CO2-emissies.

Om kosteneffectieve reducties in de gebouwde omgeving te realiseren is in de Europese Green Deal aangekondigd dat het Emissiehandelssysteem (ETS) zou kunnen worden uit-gebreid naar o.a. de emissies van de wegvervoer- en de gebouwensector. In 2014 is er een studie verschenen (CE Delft, SQ Consult, Cambridge Econometrics, 2014) die de uitbreiding van het EU ETS met transport en de gebouwde omgeving reeds heeft onderzocht op haal-baarheid. De studie concludeerde dat er geen administratieve of technische belemmeringen zijn om beide sectoren op te nemen in het EU ETS middels een upstreamverplichting aan brandstofverkopers tot het inleveren van rechten. Wel zou er nader moeten worden ge-keken naar de interactie met bestaand beleid en de effecten, zoals bijvoorbeeld op de prijsvorming van het huidige EU ETS.

Bron: CE Delft