Terug naar kennisbank

Bronnen van PFAS voor het Nederlandse oppervlaktewater

Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport14 augustus 2020Roy Tummers

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van IenW DGWB voor de Werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen

PFAS is een groep van antropogene chemische stoffen, die zeer slecht afbreekbaar, mobiel in water, bio-accumulerend en in sommige gevallen toxisch zijn. Er zijn veel zorgen over deze stoffen en over de verspreiding richting het milieu is nog veel onbekend. Dit onderzoek richt zich op mogelijke (diffuse) bronnen en routes van PFAS richting het Nederlandse oppervlaktewater. Inzicht in de bronnen kan worden gebruikt om de verspreiding van PFAS richting het milieu te beïnvloeden. Dit onderzoek is uitgevoerd door steekproefsgewijs het afvalwater van geselecteerde bedrijven uit verschillende branches te analyseren op PFAS. Ook zijn indicatieve jaarvrachten berekend. Uit de metingen blijkt dat in een aantal branches PFAS in het effluent is aangetroffen.