Terug naar kennisbank

Routekaart Nationaal Samenwerkingsprogramma PFAS in Water (PFAS Waterprogramma)

Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport8 juli 2020Roy Tummers

Vragen aan de Stuurgroep Water: hen wordt gevraagd alvast richting te geven aan de te voeren discussie over de scope van het programma en de organisatorische inbedding hiervan.

Chemische stoffen kunnen een nadelige invloed hebben op het leven in het water, kunnen een risico vormen voor de mens (bijvoorbeeld via doorvergiftiging naar vis en schelpdieren) en zij kunnen de gebruiksfunctie van water beperken. Te wijzen valt bijvoorbeeld op de bereiding van drinkwater. PFAS (poly- en perfluoroalkylstoffen) is een groep van stoffen die al in zeer lage concentraties dergelijke nadelige effecten heeft. PFAS is een stofgroep die uit ruim 6.000 stoffen bestaat. Het PFAS-probleem doet zich landelijk (en in het buitenland) voor en de uitdaging bestaat erin balans te vinden tussen enerzijds de bescherming van het milieu en anderzijds het behouden van een redelijke ruimte voor activiteiten binnen bedrijven en in de openbare ruimte.