Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK inzake Voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof

Waterstof Beleid en toezichtKamerbrief25 juni 2020Jacques van de Worp

De minister informeert de Kamer over de voortgang van de beleidsagenda van de kabinetsvisie waterstof, zoals toegezegd in beantwoording van eerdere vragen (Kamerstuk 232813, nr. 503, ingezonden op 4 juni 2020). Als onderdeel van de voortgang gaat hij ook in op een aantal ontwikkelingen in de industrie, mobiliteit en transport, en gebouwde omgeving.

Het kabinet ziet waterstof, naast duurzame stroom en warmte, als een onmisbare schakel in een duurzame energievoorziening. Zoals geschetst in de kabinetsvisie zal waterstof naar verwachting een belangrijk rol spelen in de verduurzaming van met name de industrie en het transport en bieden tijdige investeringen economische kansen voor Nederland. Het introduceren van een nieuwe energiedrager op systeemniveau is een complexe uitdaging en vergt een gefaseerde aanpak.