Terug naar kennisbank

Full Disclosure op een GDS

Elektriciteit Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingPresentatie, Wetgevingsdocument17 september 2019Matthieu van den Beld

Sinds 1 januari 2020 moeten alle leveranciers certificaten hebben en afboeken voor zowel groene als grijze energie, ongeacht of ze leveren aan kleinverbruikers of grootverbruikers. Deze zogenaamde ‘Full Disclosure’, ofwel volledige transparantie, is geregeld bij wet. De uitvoering is in handen vanCertiQ. ACM ziet toe op de handhaving.

Sinds 1 januari 2020 is naast de ‘Garantie van Oorsprong’ (GvO) voor hernieuwbare elektriciteit (windturbines, zonnepanelen, waterkracht, bio-centrales) ook een ‘Certificaat van Oorsprong’ (CvO) ingevoerd, voor elektriciteit geproduceerd met een fossiele brandstof (kolen, aardgas, nucleair). De plicht voor aanmelding van de certificaten bij Certiq ligt bij de leveranciers.

Uitgangspunt is dat alle consumptie in Nederland gedekt moet zijn, hetzij door een CvO, hetzij door een GvO. VEMW heeft gesignaleerd dat er onduidelijkheid is met betrekking tot een aantal niet-netleveringen, zoals warmtekrachtkoppeling-installaties (WKK) die elektriciteit op een installatie of op een directe lijn (DL) invoeden, waarbij de geproduceerde elektriciteit achter de aansluiting wordt geconsumeerd zonder tussenkomst van een leverancier. Op 17 december 2019 is een wetswijziging gepubliceerd in de Staatscourant om duidelijkheid te creëren voor dit soort niet-netleveringen, die niet zichtbaar zijn voor de openbare netbeheerder, noch voor de leverancier, noch CertiQ. In dit soort gevallen kan de producent voor elke productie-installatie (bijvoorbeeld WKK) die zich achter de aansluiting bevindt GvO’s of CvO’s voor niet-netlevering aanvragen. Het is dus geen verplichting, maar een mogelijkheid. VEMW is verheugd dat de oproep om duidelijkheid te creëren weerklank heeft gevonden.

Certificaten voor groene en grijze energie worden ingekocht bij producenten of handelaren. Die certificaten hebben betrekking op de levering van de commodity (elektriciteit), niet op de dienst programmaverantwoordelijkheid (pv). Het portfolio-management (risico) ligt bij de leverancier terwijl toezichthouder ACM verantwoordelijk is voor de handhaving. Aangekochte certificaten komen op een rekening bij CertiQ en worden afgeboekt wanneer de stroom geleverd is. De CvO’s zijn twaalf maanden geldig tussen datum van productie en datum van gebruik. Zogenaamde ‘etiketteringscertificaten’ die na 1 juli 2019 zijn geproduceerd en afgegeven door CertiQ, kunnen sinds 1 januari 2020 worden omgezet in CvO’s