Terug naar kennisbank

Rapport PwC "Mogelijkheden voor Third Party Access (TPA) op warmtenetten Nuon"

Warmte NetwerkenRapport28 mei 2015Jacques van de Worp

Onderzoek PwC naar verschillen tussen de voorziening van warmte, elektriciteit, gas en drinkwater en wat deze verschillen betekenen voor de mogelijkheden om de netwerken te openen. Ook bestudeert PwC de ervaringen met open warmtenetten in het buitenland.

TPA Warmtenetten NuonVan oudsher worden warmtenetwerken gezien als inherente, natuurlijke monopolies, waarbij productie, distributie en levering integraal aan elkaar verbonden zijn. Mede tegen deze achtergrond is de Warmtewet in het leven geroepen, ter bescherming van aan één leverancier gebonden afnemers van warmte.

Warmtenetten worden echter groter en hun rol in het kader van verduurzaming steeds belangrijker. Beleidsmakers in de warmtesector zien zich geconfronteerd met private monopolies en stellen de vraag of er ook een andere ordening, met meer keuzevrijheid, mogelijk is. De elektriciteit- en gassectoren, waarin de netwerken geopend zijn voor derden (Third Party Acces, verder “TPA”), vormen daarbij vaak een referentie.

Gezien de specifieke kenmerken van warmtenetten is het de vraag of deze zich lenen voor opening voor derden langs dezelfde lijnen als dat bij elektriciteit- en gasnetten is gebeurd. Warmte wordt gekenmerkt door relatief hoge distributiekosten, waarmee het per definitie meer lokaal is. Daarnaast is optimalisatie over de warmteketen belangrijk, hetgeen het moeilijker maakt om activiteiten in de keten op te delen.

Doelstelling: studie naar de wenselijkheid TPA

Nuon Warmte wil de dialoog met beleidsmakers aangaan over de mogelijke ordening van de warmtenetten. Daarom heeft zij aan PwC gevraagd om te onderzoeken in hoeverre reguleringsmodellen die ruimere netwerktoegang tot doel hebben technisch, economisch en maatschappelijk haalbaar en wenselijk zijn in de warmtesector.

Bron: PwC