Terug naar kennisbank

Rapport PwC "Investeren in energienetwerken onder druk?"

Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport9 september 2009Jacques van de Worp

Om diverse knelpunten in de regulering van de netten nader te onderzoeken wenst de Energiekamer meer inzicht in de investeringen van netbeheerders en welke factoren hierop van invloed zijn. Hiertoe heeft zij onder meer een economisch en procesmatig onderzoek laten uitvoeren.

De Energiekamer heeft PwC gevraagd een onderzoek te doen dat als input dient voor de nieuwe methodebesluiten 2010

PwC heeft in opdracht van de Energiekamer onderzoek verricht naar de feitelijke economische en procesmatige aspecten bij de investeringsbeslissingen van netbeheerders. Dit rapport bevat de resultaten van het economisch en procesmatig onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als input voor het opstellen van de nieuwe methodebesluiten voor 2010. Indien de resultaten daarom vragen zal de Energiekamer voorstellen doen om het reguleringskader aan te passen. Parallel aan dit onderzoek zal ook de technische staat en kwaliteit van het netwerk in kaart worden gebracht. Over dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Movares/Kiwa, wordt apart gerapporteerd. In het vervolg van deze sectie beschrijven wij het doel van het onderzoek, de onderzoeksvragen, de aanpak en afbakening, en belangrijke kanttekeningen bij onze analyses en bevindingen.

Bron: PWC