Beleid-, taak- en werkgroepen

VEMW denktanks energie- en waterissues

VEMW-leden ontwikkelen het VEMW-beleid. Zij doen dit in de zogenoemde Beleids- en Taakgroepen. Deze Beleid- en Taakgroepen zijn samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van VEMW-leden.

VEMW bewaakt de representatiegraad van deze samenstelling, faciliteert de bijeenkomsten en vergaderingen en levert de secretaris. De VEMW-leden leveren de praktijkkennis en -ervaring die nodig is voor een weloverwogen en goed onderbouwd standpunt. VEMW biedt hierbij ondersteuning en draagt de standpunten uit naar de overheid, toezichthouders op de energie- en watersector en overige betrokken partijen. 

Participeren in VEMW Taakgroepen

Wilt u een wezenlijke bijdrage leveren aan de versterking van de positie van de zakelijke energie- en watergebruiker? Wilt u uit de eerste hand vernemen of en hoe overheidsbeleid van invloed is op de energie- en watervoorziening van uw bedrijf? Wilt u als vertegenwoordiger van uw bedrijf uw stem laten horen en meebeslissen over VEMW-standpunten op energie- en watergebied én wilt u tegelijkertijd uw zakelijke netwerk uitbreiden? Participeer dan in één of meer van de VEMW Taakgroepen? Door uw bijdrage kunnen de belangen van de zakelijke gebruiker optimaal worden behartigd. Heeft u belangstelling om deel uit te maken van één van de groepen die binnen VEMW actief zijn? Mail dan naar Thessa de Ridder.

VEMW heeft de volgende taakgroepen:

Taakgroep Elektriciteit
Doel:
 • Nauwlettend volgen van (inter)nationale ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt en wet- en regelgeving die van invloed zijn voor u, de zakelijke elektriciteitsverbruiker. 
 • Bespreken van deze ontwikkelingen, het initiëren van activiteiten en het VEMW-standpunt hier in bepalen. 
 • Centraal hierin staat continu het bevorderen van een betrouwbare, doelmatige en marktconforme elektriciteitsvoorziening. 

Voorzitter: Pepijn Pronk (Tata Steel)
Secretaris: mr. Chiel Bakker 

Taakgroep Gassen 
Doel:

 • Nauwlettend volgen van (inter)nationale ontwikkelingen in de gasmarkt en wet- en regelgeving die van invloed zijn voor u, de zakelijke gasverbruiker. 
 • Bespreken van deze ontwikkelingen, initiëren van activiteiten en het VEMW-standpunt hierin bepalen. 
 • Centraal hierin staat continu het bevorderen van een betrouwbare, doelmatige en marktconforme gasvoorziening. 

Voorzitter: drs. Robert Haffner (Air Liquide)
Secretaris: ir. Jacques van de Worp

Taakgroep Energie en Klimaat
Doel:

 • Nauwlettend volgen van (inter)nationale ontwikkelingen in ETS, klimaatbeleid, waaronder energie-efficiëntiemaatregelen, emissiereductie, inzet WKK, CO2-reductie en bewaking energie-efficiëntie en duurzame energie. 
 • Bespreken van deze ontwikkelingen en VEMW-standpunt hier in bepalen. 
 • Centraal hierin staat het bevorderen van uw positie als zakelijke van energiegebruikers in het licht van het klimaatbeleid: energiebesparing en emissiereductie (o.m. door inzet van WKK) en de inzet van duurzame energie. 
 • De taakgroep initieert en ondersteunt de belangenbehartiging van VEMW, gericht op de besluitvorming die rekening houdt met de belangen van zakelijke warmtegebruikers in Nederland (energie-intensieve industrie, overige industrie, gebouwde omgeving. Hierbij staat de vraag centraal op welke wijze hun warmtebehoefte gereduceerd en verduurzaamd (groen gas, warmtepompen, bodenwater- en zonne-energie) kan worden door een energievoorziening die betrouwbaar en betaalbaar is. 

Voorzitter: ir. Jaap Oldenziel, Air Liquide  
Secretaris: ir. Jacques van de Worp  

Werkgroep Codes elektriciteit en gas 

Doel:

 • Voorbereiden en analyseren van, en reageren op, Nederlandse en Europese code- en andere regelgevingsvoorstellen. 

Contactpersoon: mr. Chiel Bakker

Beleidsgroep Water
Doel: Versterken van de positie van zakelijke watergebruikers in Nederland

 • Volgen en bespreken van politieke, beleidsmatige en technologische ontwikkelingen van belang voor de watervoorziening van uw bedrijf.
 • Behandelen van uiteenlopende dossiers op het gebied van onder andere drinkwater, grondwater, afvalwater, koelwater en duurzaam watergebruik.
 • Voorbereiden en vaststellen standpunten.
 • Bepalen van lobbystrategie.

Voorzitter: vacature
Secretaris: ir. Roy Tummers directeur Water

Taakgroep Waterkwaliteit
Doel: Europese en Nederlandse waterkwaliteitsbeleid in overeenstemming brengen met de eisen van de zakelijke watergebruiker

 • Volgen van (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit(sbeleid).
 • Uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van stoffen, lozingseisen en vergunningen.
 • Voorbereiden en vaststellen van standpunten.
 • Bepalen van lobbystrategie.

Voorzitter: ir. Cees van Houwelingen, DOW Benelux
Secretaris: ir. Roy Tummers, directeur Water 

Taakgroep Watertechnologie
Doel: optimaliseren van de voorwaarden voor de behandeling van industrieel afvalwater

 • Volgen en bespreken van beleidsmatige en technologische ontwikkelingen op het gebied van waterzuivering(sbeleid).
 • Bepalen van de gevolgen van nieuwe waterregels voor de bedrijfsvoering.
 • Uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van industriële (afval)waterbehandeling.

Voorzitter: ing. Johan Raap (Coöperatie Koninklijke Cosun)
Secretaris: ir. Roy Tummers, directeur Water 

Persberichten Nieuws