Beleid-, taak- en werkgroepen

VEMW denktanks energie- en waterissues

VEMW-leden ontwikkelen het VEMW-beleid. Zij doen dit in de zogenoemde Beleids- en Taakgroepen. Deze Beleid- en Taakgroepen zijn samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van VEMW-leden.

VEMW bewaakt de representatiegraad van deze samenstelling, faciliteert de bijeenkomsten en vergaderingen en levert de secretaris. De VEMW-leden leveren de praktijkkennis en -ervaring die nodig is voor een weloverwogen en goed onderbouwd standpunt. VEMW biedt hierbij ondersteuning en draagt de standpunten uit naar de overheid, toezichthouders op de energie- en watersector en overige betrokken partijen. 

Participeren in VEMW Taakgroepen
Wilt u een wezenlijke bijdrage leveren aan de versterking van de positie van de zakelijke energie- en watergebruiker? Wilt u uit de eerste hand vernemen of en hoe overheidsbeleid van invloed is op de energie- en watervoorziening van uw bedrijf? Wilt u als vertegenwoordiger van uw bedrijf uw stem laten horen en meebeslissen over VEMW-standpunten op energie- en watergebied én wilt u tegelijkertijd uw zakelijke netwerk uitbreiden? Participeer dan in één of meer van de VEMW Taakgroepen? Door uw bijdrage kunnen de belangen van de zakelijke gebruiker optimaal worden behartigd. Heeft u belangstelling om deel uit te maken van één van de groepen die binnen VEMW actief zijn? Mail dan naar Thessa de Ridder.

VEMW heeft de volgende taakgroepen:

Taakgroep Elektriciteit
Doel:
 • Nauwlettend volgen van (inter)nationale ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt en wet- en regelgeving die van invloed zijn voor u, de zakelijke elektriciteitsverbruiker. 
 • Bespreken van deze ontwikkelingen, het initiëren van activiteiten en het VEMW-standpunt hier in bepalen. 
 • Centraal hierin staat continu het bevorderen van een betrouwbare, doelmatige en marktconforme elektriciteitsvoorziening. 

Voorzitter: Pepijn Pronk (Tata Steel)
Secretaris: Inez Treffers NA 

Taakgroep Brandstoffen
Doel:

 • Nauwlettend volgen van (inter)nationale ontwikkelingen in de gasmarkt en wet- en regelgeving die van invloed zijn voor u, de zakelijke gasverbruiker. 
 • Bespreken van deze ontwikkelingen, initiëren van activiteiten en het VEMW-standpunt hierin bepalen. 
 • Centraal hierin staat continu het bevorderen van een betrouwbare, doelmatige en marktconforme gasvoorziening. 

Voorzitter: drs. Dirk-Jan Meuzelaar, (Utility Support Group)
Secretaris: ir. Jacques van de Worp

Taakgroep Energie en Milieu
Doel:

 • Nauwlettend volgen van (inter)nationale ontwikkelingen in ETS, klimaatbeleid, waaronder energie-efficiëntiemaatregelen, emissiereductie, inzet WKK, CO2-reductie en bewaking energie-efficiëntie en duurzame energie. 
 • Bespreken van deze ontwikkelingen en VEMW-standpunt hier in bepalen. 
 • Centraal hierin staat het bevorderen van uw positie als zakelijke van energiegebruikers in het licht van het klimaatbeleid: energiebesparing en emissiereductie (o.m. door inzet van WKK) en de inzet van duurzame energie. 

Voorzitter: ir. Jaap Oldenziel, Air Liquide  
Secretaris: Inez Treffers NA 

Taakgroep Warmte
Doel:

Het doel van deze taakgroep is de belangenbehartiging van VEMW te initiëren en ondersteunen, gericht op de besluitvorming die rekening houdt met de belangen van de zakelijke warmtegebruikers. Hierbij staat de vraag centraal op welke wijze de warmtebehoefte van de zakelijke energiegebruikers in Nederland (energie-intensieve industrie, overige industrie, gebouwde omgeving, glastuinbouw) gereduceerd (inclusief restwarmtebenutting) en verduurzaamd (groen gas, warmtepompen, bodemwater- en zonne-energie en biomassa) kan worden door een energievoorziening die betrouwbaar en betaalbaar is.

Voorzitter: Remko Ybema Msc,  Nouryon 
Secretaris: ir. Jacques van de Worp 

Werkgroep Codes elektriciteit en gas 
Doel:

 • Voorbereiden en analyseren van, en reageren op, Nederlandse en Europese code- en andere regelgevingsvoorstellen. 

Contactpersoon: mr. Chiel Bakker

Beleidsgroep Water
Doel: Versterken van de positie van zakelijke watergebruikers in Nederland

 • Volgen en bespreken van politieke, beleidsmatige en technologische ontwikkelingen van belang voor de watervoorziening van uw bedrijf.
 • Behandelen van uiteenlopende dossiers op het gebied van onder andere drinkwater, grondwater, afvalwater, koelwater en duurzaam watergebruik.
 • Voorbereiden en vaststellen standpunten.
 • Bepalen van lobbystrategie.

Voorzitter: vacature
Secretaris: ir. Roy Tummers directeur Water

Taakgroep Waterkwaliteit
Doel: Europese en Nederlandse waterkwaliteitsbeleid in overeenstemming brengen met de eisen van de zakelijke watergebruiker

 • Volgen van (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit(sbeleid).
 • Uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van stoffen, lozingseisen en vergunningen.
 • Voorbereiden en vaststellen van standpunten.
 • Bepalen van lobbystrategie.

Voorzitter: ir. Cees van Houwelingen, DOW Benelux
Secretaris: ir. Roy Tummers, directeur Water 

Taakgroep Watertechnologie
Doel: optimaliseren van de voorwaarden voor de behandeling van industrieel afvalwater

 • Volgen en bespreken van beleidsmatige en technologische ontwikkelingen op het gebied van waterzuivering(sbeleid).
 • Bepalen van de gevolgen van nieuwe waterregels voor de bedrijfsvoering.
 • Uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van industriële (afval)waterbehandeling.

Voorzitter: ing. Johan Raap (Sensus)
Secretaris: ir. Roy Tummers, directeur Water 

Persberichten Nieuws