Europees beleid

Eén interne markt voor elektriciteit

Energie is een van Europa's grootste uitdagingen. Concurrerende prijzen, een toenemend aandeel duurzame energie en toenemende importafhankelijkheid stellen Europa’s energievoorziening op de proef. Europa voert vergaand beleid om bovenstaande uitdagingen aan te gaan. Beslissingen in Brussel zijn van directe invloed op uw elektriciteitsprijs en uw rechtspositie als afnemer.

Rol VEMW

VEMW is via zusterorganisatie IFIEC Europe betrokken bij de besluitvorming in Brussel en geeft gevraagd en ongevraagd input aan beleidsmakers in Europa. Daarnaast volgt VEMW de beleidsdiscussie in Europa voor u op de voet en houdt u op de hoogte.

Drie uitgangspunten van Europees beleid
Om de uitdagingen waarvoor de EU staat het hoofd te bieden is beleid gebaseerd op drie uitgangspunten:

  • Ontwikkelen van één interne markt
  • Verbeteren van de voorzienings- en leveringszekerheid
  • Verduurzaming

Interne markt
Europa wil monopolieposities van producenten en leveranciers opheffen en efficiency bevorderen. Door het laten verdwijnen van landsgrenzen en het creëren van één interne elektriciteitsmarkt wordt concurrentie verder bevorderd. Daardoor is er een prikkel tot innovatie en komt er druk er op de prijs voor elektriciteit. Op die manier moet elektriciteit betaalbaar blijven Dit is van groot belang om de concurrentiepositie van de Europese industrie bevorderen.

Een belangrijk uitgangspunt is Third Party Access; ook wel derdentoegang genoemd. Om concurrentie te bevorderen moet de toegang van derden-  afnemers-  tot het net gegarandeerd zijn. Een ieder moet tegen dezelfde voorwaarden toegang hebben tot het systeem.

VEMW zet zich in voor onbelemmerde toegang tot de interne elektriciteitsmarkt.  VEMW heeft tot de hoogste Europese rechter gepleit voor een goede toepassing van het principe van derdentoegang.

Voorzienings- en leveringszekerheid
Europese energiebeleid richt zich ook op voorzienings- en leveringszekerheid. In het verleden richtte Europa zich voornamelijk op het beperken van de importafhankelijkheid. Tegenwoordig wordt de vraag of er voldoende netcapaciteit is en of er voldoende back-up opwekkingscapaciteit is steeds belangrijker.

VEMW bemoeit zich in Europa via IFIEC met vraagstukken over bijvoorbeeld de toewijzing van importcapaciteit of de invoering van een nieuw balanceringsregime. VEMW pleit ook voor meer Europese aandacht voor het belang van een ongestoorde elektriciteitslevering en de spanningskwaliteit.

Verduurzaming
Het derde uitgangspunt van het Europese energiebeleid wordt gevormd door zorgen over de effecten van energieproductie (en -gebruik) op het klimaat. Europa wil de consequenties van energieproductie en – gebruik op het klimaat beperken.  

De Europese Unie heeft daarom verschillende doelen gesteld voor 2020:

Voor 2050 heeft Europa zich ten doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent te reduceren.

VEMW vindt dat emissiehandel de meest kostenefficiënte manier is om de uitstoot van CO te beperken. VEMW pleit in Nederland (en in Europa via IFIEC) voor structurele aanpassing van het Europese emissiehandelssysteem. De Europese industrie moet op wereldschaal kunnen concurreren en ‘carbon leakage’ moet worden voorkomen.