Terug naar nieuws

TenneT heeft toegezegde maatregelen om kans stroomstoring te verminderen uitgevoerd

ACM signaleert wel nog aantal belangrijke aandachtspunten

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken23 juni 2023Jacques van de Worp

Landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT heeft volgens toezichthouder ACM voldaan aan de toezegging om maatregelen te nemen om stroomonderbrekingen te voorkomen. Aanleiding van de toezeggingen was een stroomstoring in de omgeving van Eindhoven in 2018. De ACM heeft destijds onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze stroomstoring en is in 2020 akkoord gegaan met de maatregelen die TenneT heeft voorgesteld om achterliggende problemen structureel aan te pakken. Een stroomstoring in Flevoland in 2022 toont wel nog aantal belangrijke aandachtspunten aan.

Plan

TenneT heeft in 2020 een plan opgesteld om onderbrekingen van het transport van elektriciteit zoveel als mogelijk is te voorkomen. Dit plan had een looptijd van twee jaar dat is gebaseerd op vijf pijlers en is uitgevoerd gedurende twee jaar nadat de ACM de toezegging bindend heeft verklaard. Dit plan heeft bewust een breed bereik en ziet op aanzienlijk meer dan alleen de conclusies van de ACM in haar rapport over de specifieke stroomstoring in de omgeving van Eindhoven. Het ziet op een structurele verandering in de bedrijfsvoering en wordt gecontroleerd door een externe partij.  

Veranderingen

De veranderingen hebben betrekking op het verrichten van doeltreffend onderhoud (voorkómen van een onderbreking), het opzetten en implementeren van processen waardoor het lerend vermogen van TenneT wordt vergroot, en het verder verbeteren van de processen ten aanzien van beveiliging. Ook moeten de kennis, kunde en kennisdeling bij de medewerkers van Grid Field Operations worden vergroot de compliance cultuur - gericht op naleving van de regels en procedures – worden bevorderd. Dat vraagt om een pro-actieve houding van de medewerkers.

Aandachtspunten

De naleving op de uitvoering en opvolging van het plan is en wordt op initiatief van TenneT beoordeeld en gecontroleerd door middel van audits op de behaalde resultaten. Basis: de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA). TenneT heeft en zal de opvolging van de acties ook extern laten toetsen.

De ACM vindt dat TenneT goede stappen heeft gezet om stroomstoringen zo veel mogelijk te voorkomen. Zo is het kennisniveau van medewerkers verbeterd en worden regels en procedures beter nageleefd. Desalniettemin zijn er nog wel belangrijke aandachtspunten voor TenneT. De ACM vindt het belangrijk dat beveiligingen in de netten van TenneT – conform haar eigen beleid - tijdig en snel ingrijpen. Bij de stroomstoring van 2 september 2022 in Flevoland bleken deze door diverse oorzaken niet goed hebben gefunctioneerd. De ACM blijft de opvolging hiervan monitoren en voert hierover regelmatig het gesprek met TenneT. Dat is ook van evident belang omdat de gevolgen van stroomstoringen enorme maatschappelijke ontwrichting en schade kan opleveren, zoals in Flevoland weer eens duidelijk is geworden.

Bron: ACM