Terug naar nieuws

ACM adviseert minister om uitbreiding Gate ontheffing derdentoegang te verlenen

Toezichthouder adviseert aantal voorwaarden aan ontheffing te verbinden

Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving15 juni 2023Jacques van de Worp

De minister voor Klimaat en Energie heeft toezichthouder ACM op basis van de Gaswet gevraagd advies uit te brengen over de ontheffingsaanvraag van Gate Terminal voor uitbreiding van haar LNG-installatie op de Maasvlakte. Die uitbreiding is nodig om te zorgen dat Nederland sneller onafhankelijk is van aanvoer van Russisch gas en om de leveringszekerheid te borgen. ACM adviseert de minister de ontheffing te verlenen onder een aantal voorwaarden.

Aanvraag

De ontheffing heeft betrekking op de gereguleerde derden toegang tot de gasinfrastructuur en daarmee ook tot de gasmarkt. Deze regels gaan onder andere over het verplicht toelaten van partijen die daarom verzoeken op een LNG-terminal, tegen een tarief dat door de ACM is goedgekeurd.

Advies

ACM adviseert de minister om aan de ontheffing een aantal voorschriften te verbinden. Zo moet de ontheffing houder Gate conform de Gaswet zorgen voor een non-discriminatoire toegang tot de infrastructuur, onder andere m.b.t. de mechanismen voor het beheer en de toewijzing van capaciteit. Ongebruikte capaciteit moet op basis van het ‘use-it-or-lose-it’ principe transparant en non-discriminatoir op de markt worden aangeboden. Gebruikers van de uitbreiding van de LNG-installatie moeten het recht krijgen om uiterlijk 30 dagen voor de geplande start van hervergassing de door hen ingekochte capaciteit te verhandelen op de secundaire markt, en de ACM moet hierop kunnen toetsen.

De ontheffing houder van de uitbreiding van de LNG-installatie Gate moet qua rechtsvorm afgescheiden zijn van - en feitelijk onafhankelijk handelen van – landelijk gasnetbeheerder GTS, in lijn met de rollen, taken en bevoegdheden zoals die in de wet zijn vastgelegd.

Bron: ACM