Terug naar nieuws

Volledigere benutting interconnectoren noodzakelijk voor effectieve marktwerking

TenneT dient beoordelingsverslag Actieplan 2022 in

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken16 mei 2023Matthieu van den Beld

Landelijk netbeheerder TenneT heeft haar beoordelingsverslag Actieplan 2022 aan toezichthouder ACM voorgelegd ter goedkeuring. In dit beoordelingsverslag zet TenneT uiteen of zij de minimaal beschikbaar te stellen grensoverschrijdende capaciteit in 2022 - zoals vastgelegd in het actieplan - heeft bereikt. VEMW zal vanuit het belang van een voldoende beschikbaarheid van transportcapaciteit voor elektriciteitsverbruikers met belangstelling de documenten bestuderen.

Actieplan

Uit de Europese Verordening 2019/943 voor de interne markt voor elektriciteit volgt dat transmissiesysteembeheerders - in Nederland is dat TenneT - per 1 januari 2020 minimaal 70 procent van de capaciteit van kritieke netwerkelementen beschikbaar moeten stellen voor grensoverschrijdende handel. Omdat dit doel voor TenneT niet haalbaar was, heeft de minister van EZK in december 2019 een Actieplan vastgesteld en gepubliceerd. Dit actieplan bevat onder meer een concreet tijdschema voor de vaststelling van maatregelen om vastgestelde structurele congesties te verminderen, zoals investeringen in het netwerk. Daarnaast bevat het actieplan een lineair traject dat stapsgewijs toegroeit naar het 70 procent vereiste eind 2025, alsmede de investeringen die hiervoor nodig zijn.

Monitoring

Uit artikel 15 lid 4 van de Verordening volgt dat TenneT tijdens de uitvoering van het Actieplan, en binnen zes maanden na afloop ervan, moet beoordelen of voor de voorgaande twaalf maanden de beschikbare grensoverschrijdende capaciteit het lineaire traject heeft bereikt. Deze beoordeling, met inbegrip van alle relevante gegevens, dient ter goedkeuring te worden ingediend bij de ACM. In het actieplan is overeengekomen dat TenneT het beoordelingsverslag jaarlijks indient voor 1 april na afloop van het jaar waarop het beoordelingsverslag betrekking heeft. Op 30 maart 2023 heeft de ACM het beoordelingsverslag voor het jaar 2022 ter goedkeuring ontvangen van TenneT. Naar aanleiding van een beperkt aantal opmerkingen van de ACM heeft TenneT op 26 april 2023 een update van het verslag toegestuurd.

Belang

Algemeen directeur Hans Grünfeld: "Voor effectieve marktwerking is het van belang dat de interconnectorcapaciteit zoveel mogelijk voor de markt beschikbaar wordt gesteld. Het door de Commissie gestelde doel van 70 procent minimale beschikbaarheid vormt een forse verbetering op de voormalige ondergrens van 20 procent. Het naleven van de Europeesrechtelijk vereiste lineaire groei van de beschikbaarheid van de interconnectoren, is een effectieve stok achter de deur bij TenneT om te voorkomen dat interconnectorcapaciteit onbenut blijft. Zeker met de mom enteel volatiele marktprijzen, is voldoende grenscapaciteit van evident belang, zodat de goedkoopste elektriciteitsproductie zo min mogelijk belemmerd wordt door de schaarse netwerkinfrastructuur. VEMW zal dan ook met belangstelling de genoemde documenten bestuderen."

Bron: ACM