Terug naar nieuws

ACM geeft in 2023 prioriteit aan toezicht op TTF Gas en verdacht handelsgedrag

Monitoring op forse handel TTF gas en publiceren voorwetenschap

Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt21 maart 2023Jacques van de Worp

Toezichthouder ACM richt zich bij het toezicht op de groothandelsmarkten voor energie ook in 2023 vooral op de TTF gashandel. Omdat op de Nederlandse TTF markt drie keer meer gas verhandeld wordt dan op alle andere Europese gasbeurzen bij elkaar, heeft de handel op TTF veel impact op de energieprijzen die consumenten en bedrijven in Nederland en Europa betalen. De ACM monitort de handel op de gasmarkt om verdacht handelsgedrag te detecteren en waar nodig verder onderzoek te doen. ACM is ook alert op het juist publiceren van voorwetenschap.

Toezicht

De ACM houdt toezicht op transparante en integere handel op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas op grond van de Europese REMIT-Verordening. Transparante en integere handel zorgen voor een eerlijke prijsvorming op basis van vraag en aanbod met bijgevolg doelmatige prijzen. Zeker gezien de vorig jaar historisch hoge prijzen en grote volatiliteit op de groothandelsmarkten is toezicht hierop van belang om het behalen van winst door marktmisbruik tegen te gaan.

De REMIT-regels houden kort gezegd in dat het voor marktdeelnemers verboden is om te handelen met voorwetenschap en dat marktmanipulatie verboden is. Daarnaast zijn marktdeelnemers verplicht zich bij de ACM te registreren, moeten zij handelsdata rapporteren aan het Europese Energieagentschap ACER en moeten zij voorwetenschap openbaar maken. Handelsplatforms hebben de verantwoordelijkheid om mogelijk verdachte orders en transacties op te sporen en de toezichthouder in kennis te stellen van mogelijke verdenkingen van overtredingen.

Naast het opleggen van boetes voor ernstige overtredingen heeft de ACM ook andere instrumenten om de naleving te bevorderen. Als de ACM ziet dat marktdeelnemers risicovol gedrag vertonen kan de ACM een waarschuwing geven of een normoverdragend gesprek voeren. Ook kan de ACM ervoor zorgen dat een partij concrete toezeggingen doet zodat de ongewenste gedragingen niet meer voorkomen. Afhankelijk van de situatie bepaalt de ACM welk instrument het meest geschikt is.

Prioriteiten

De ACM richt zich bij het toezicht op de groothandelsmarkten in 2023 vooral op monitoring en surveillance van het TTF, het toezicht op handelsplatformen, het tijdig publiceren van voorwetenschap en het juist rapporteren van orders en transacties. Het TTF staat daarbij in de schijnwerpers vanwege de grote internationale impact, waarbij de aandacht zich richt op het detecteren van mogelijk verdacht handelsgedrag, het analyseren en verder onderzoeken van aanwijzingen en waar nodig optreden richting marktdeelnemers die de regels overtreden. De ACM werkt hierin samen met onder meer de AFM, ACER en nationale energietoezichthouders in andere EU-lidstaten. De ACM onderhoudt ook structureel contact met de grootste handelsplatforms (PPATs) en ziet erop toe dat zij hun interne surveillance naar behoren uitvoeren en bij verdenkingen van overtredingen de ACM hierover informeren.

De ACM heeft afgelopen tijd de naleving van de verplichting tot tijdig en effectief publiceren van voorwetenschap door elektriciteitsproducenten gemonitord. Hieruit bleek dat de naleving beter moet. De ACM blijft de naleving van de verplichting tot tijdig en effectief publiceren van voorwetenschap structureel en nauwlettend in de gaten houden. Waar de naleving onvoldoende verbetert, kan de ACM ingrijpen. Niet tijdig of niet effectief publiceren van voorwetenschap leidt tot risico’s op handel met voorwetenschap.

Een van de verplichtingen op grond van REMIT is het rapporteren van orders en transacties door marktdeelnemers. Het verkrijgen van actuele en complete handelsgegevens is belangrijk voor de surveillance van de markt en het opsporen van mogelijk marktmisbruik. In een situatie waarbij een lid van een beurs (DMA provider) een andere onderneming (DMA cliënt) toegang geeft om door middel van zijn account te handelen, gelden beide als marktdeelnemer. ACER heeft in november 2022 de uitleg om handelsdata te rapporteren geüpdatet. De ACM ziet erop toe dat de partijen die dit betreft ook conform deze instructie van ACER rapporteren en de registratie actueel houden.

Naast deze inhoudelijke prioriteiten gaat de ACM enkele keren per jaar inzicht geven in de uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van uitleg over concrete interventies. In 2022 had meer dan de helft van de onderzochte cases betrekking op situaties van mogelijke marktmanipulatie. De toezichthouder is in negen gevallen middels een interventie opgetreden naar een marktdeelnemer. Waar nodig geeft de ACM ook voorlichting over de uitleg van de regels. Marktdeelnemers kunnen de ACM bij vragen benaderen via REMIT@acm.nl.

Bron: ACM