Terug naar nieuws

Effecten zeer droog voorjaar steeds zichtbaarder

Beleid en toezicht11 mei 2022Thessa de Ridder

Het is droog in Nederland. Waterschappen en Rijkswaterstaat houden de situatie nauwlettend in de gaten en nemen maatregelen waar nodig. Zo wordt in veel gebieden extra water vastgehouden en worden waterpeilen verhoogd. In het zuiden van het land zijn diverse onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van kracht. Dit is te lezen in de geactualiseerde Droogtemonitor van 10 mei jl. De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.

Droge bovengrond
In de Droogtemonitor is te lezen dat in maart geen neerslag van betekenis is gevallen terwijl in april de normale hoeveelheid neerslag viel, maar wel in de eerste 10 dagen van de maand. Sindsdien is nauwelijks neerslag gevallen. Ook de komende weken wordt weinig neerslag verwacht. Het neerslagtekort ligt op een niveau dat in deze periode minder dan eens in de 20 jaar voorkomt. Dat zorgt er voor dat de bovengrond droog is, met name in het zuiden van het land. De grondwaterstanden dalen, vooral op de hoge zandgronden.

Zoutindringing beperkt
De Rijn en de Maas hebben een lagere afvoer dan gemiddeld in mei. Mogelijk komt de afvoer van de Rijn eind deze week onder 1400 m3/s bij Lobith. Op dit moment is voldoende water beschikbaar om in de watervraag te voorzien. Dit geldt voor gebieden waar water aangevoerd kan worden. De waterkwaliteit is in het algemeen goed. Doordat de aanvoer van zoet water nog voldoende is, is de zoutindringing (verzilting) op dit moment beperkt.

Waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen om water vast te houden. Het peil van het IJsselmeer en Markermeer wordt gestuurd op NAP -0,15 m in plaats van NAP-0,20 m. Hiermee is de zoetwatervoorraad met circa 100 miljoen m3 water vergroot. Vanwege het broedseizoen en de verwachting voor de Rijnaanvoer, wordt verdere peilopzet van het IJsselmeer en het Markermeer nu niet overwogen.

Effecten op watergebruikers
Ten aanzien van de effecten op watergebruikers wordt opgemerkt dat landbouw en natuur last hebben van de aanhoudende droogte en dalende grondwaterstanden, met name in de gebieden waar geen wateraanvoer of beregening mogelijk is. Andere gebruiksfuncties zoals de scheepvaart, de drinkwatersector en de industrie ervaren vooralsnog geen problemen.

De komende twee weken zal de droogte naar verwachting aanhouden, en de afvoer van de Rijn zal blijven dalen. De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de ontwikkelingen nauwgezet.

VEMW, 11 mei 2022

Bron: Rijkswaterstaat