Terug naar nieuws

Netbeheerders starten consultatie om energietransitie hoofd te kunnen bieden

VEMW: doel moet zijn tijdig voldoende netcapaciteit te realiseren

Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Netwerken2 november 2021Thessa de Ridder

Om in tijden van de energietransitie op een doeltreffende en doelmatige manier hun – wettelijk opgedragen - tweejaarlijkse investeringsplannen op te kunnen stellen en adequater in te kunnen spelen op lokale en regionale behoeften aan uitbreiding van netcapaciteit, gaan de elektriciteits- en gasnetbeheerders in Nederland maatschappelijke partijen consulteren. De op te halen informatie moet een aanvulling zijn op het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategieën (RES), de Cluster Energie Strategieën (CES), de Routekaart Elektrificatie, het Nationaal waterstofprogramma, en dergelijke. Volgens VEMW moet de uitvraag zich niet beperken tot een inventarisatie van knelpunten en capaciteiten, maar vooral ook opleveren hoe de capaciteitsbehoeften op waarde geschat kunnen worden, hoe en welke middelen te alloceren en netcapaciteit tijdig te realiseren.

Investeringsplannen
De elektriciteits- en gasnetbeheerders in Nederland zijn wettelijk verplicht elke twee jaar een Investeringsplan op te stellen en voor te leggen toezichthouder ACM. Gisteren hebben de gezamenlijke netbeheerders aangekondigd maatschappelijke partijen bij de volgende editie van de tweejaarlijkse investeringsplannen eerder te willen betrekken. Dat moet hen meer mogelijkheden bieden om in te spelen op de behoeften in de samenleving en tegelijkertijd duidelijk maken wat er wel en niet mogelijk is. Hoe dit precies vorm zal krijgen, wordt volgens de netbeheerders in overleg met belanghebbenden bepaald.

Op voorhand is al duidelijk dat de investeringen in met name de elektriciteitsnetten gigantisch zijn. Alleen al landelijk netbeheerder TenneT moet de komende 10 jaar 10-13,6 mrd euro investeren in de EHS- en HS-netten. De regionale netbeheerders zoals Stedin en Liander investeren jaarlijks 0,7 - 1 mrd euro.

Consultatie
De consultatie van de netbeheerders over de investeringsplannen 2022 staan open tot 29 oktober en wij raden het u van harte aan om deze voor uw netbeheerder in te vullen en uw feedback naar VEMW op te sturen. Wanneer u dit doet zullen wij deze feedback meenemen in onze reacties namens de zakelijke energiegebruikers op de consultaties van de netbeheerders. Voor meer vragen en het insturen van uw feedback kunt u mailen naar tgs@vemw.nl.

Informatie
De afgelopen jaar is al veel informatie gegenereerd en opgehaald. Onder meer uit de vele trajecten die gestart zijn vanuit het Klimaatakkoord in 2019, zoals de Regionale Energie Strategieën (RES’en), laad-infrastructuur voor elektrisch vervoer, de warmtetransitie en de verduurzaming van de industrie (CES’en). Al deze trajecten vragen om een uitbreiding van het elektriciteitsnet, aanpassing van het gasnet en flexibele middelen om de grote verschillen tussen aanbod en vraag van (duurzame) energie te overbruggen. Uitgangspunt voor investeringen van de netbeheerders is een gedegen inschatting van het toekomstige aanbod en de vraag op basis van deze trajecten en concrete plannen voor woningbouw en bedrijventerreinen. Landelijke en regionale bronnen daarbij zijn onder andere doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), SDE++ aanvragen, publieke en private projectontwikkelingen en systeemstudies.

Realisatie
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Veel noodzakelijke informatie is reeds beschikbaar. De voorgenomen consultatie van de netbeheerders moet zich vooral richten op de informatie die zij nodig hebben om tijdig tot realisatie van noodzakelijke infrastructuur over te kunnen gaan, of het nou gaat om elektriciteit of gassen zoals aardgas, groen gas en waterstof. De uitvraag mag zich niet beperken tot een inventarisatie van knelpunten en capaciteiten, maar moet er vooral ook toe leiden dat de opgehaalde behoeften op waarde geschat kunnen worden, dat de financiële middelen en menskracht gealloceerd kunnen worden, en de benodigde netcapaciteit tijdig gerealiseerd kan worden. In dat licht zullen we de consultatie dan ook vanuit het perspectief van de zakelijke energiegebruikers gaan benaderen.”

VEMW, 2 november 2021