Terug naar nieuws

Waterprofielen voor betere besluitvorming bij (dreigend) watertekort

Waterbeheerders en industriƫle watergebruikers ontwikkelen nieuw instrument

Beleid en toezicht5 oktober 2021Thessa de Ridder

Het opstellen van zogenaamde waterprofielen draagt bij aan het inzichtelijk maken van de waterbelangen van de industrie en daarmee aan de kwaliteit van de besluitvorming in tijden van (dreigend) watertekort. Dit blijkt uit een pilotproject dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) is uitgevoerd door de bureaus RHDHV en Infram. Bij het project waren ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) nauw betrokken. Het eindrapport is recentelijk vastgesteld door het Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ).

Evaluatie droogte 2018
Tijdens de evaluatie van de droogte in 2018 bleek dat de zoetwaterbelangen van industriële bedrijven niet altijd bekend zijn bij waterbeheerders. Dat is onwenselijk aangezien een tekort aan (zoet) water van de juiste kwaliteit tot grote problemen kan leiden voor industriële bedrijven. De Beleidstafel Droogte heeft daarom in 2019 aanbevolen om waterprofielen voor de industrie uit te werken. Deze moeten ervoor zorgen dat informatie over de industriële watervoorziening beter wordt meegenomen in toekomstige besluitvorming over waterverdeling bij droogte.

Waterbelangen industrie
Een waterprofiel geeft inzicht in de waterbelangen van industriële watergebruikers. Basisgegevens over het watergebruik van een industrieel bedrijf worden op een overzichtelijke manier gepresenteerd in een speciaal ontworpen sjabloon. Het gaat onder meer om het type water dat wordt gebruikt, de herkomst van dit water, het innamepatroon van water door het jaar heen en de gevoeligheid voor verstoringen in het aangevoerde water voor verschillende parameters (bijvoorbeeld zoutgehalte). Daarnaast wordt aangegeven of er een back-up voorziening aanwezig is. Ook eventuele keteneffecten worden vermeld. Hierbij kan worden gedacht aan effecten op het elektriciteitsnet en op de levering van producten en water aan andere bedrijven.

Westelijk havengebied.
In het westelijk havengebied bij Rotterdam is in een pilotproject ervaring opgedaan met het opstellen van waterprofielen. In het gebied zijn veel industriële watergebruikers actief en is de nodige ervaring opgedaan met industriële watervoorziening. Evides Industriewater speelt in het gebied een belangrijke rol als waterleverancier voor de industrie. Verzilting is één van de problemen die hier kunnen optreden in tijden van watertekort. In totaal is voor acht bedrijven een profiel opgesteld. De opgestelde waterprofielen blijken bij te dragen aan een goed geïnformeerde besluitvorming over maatregelen bij droogte en kunnen door waterbeheerders worden gebruikt in het Regionaal Droogteoverleg en door het ministerie van EZK in de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling en het Managementteam Watertekorten.

VEMW directeur Water, Roy Tummers is blij met de resultaten: “Wij zijn blij dat ons idee om te gaan werken met waterprofielen door de Beleidstafel Droogte is overgenomen en door I&M en EZK in een pilotproject is getoetst. De resultaten tonen wat ons betreft aan dat dit nieuwe instrument op een efficiënte manier kan leiden tot een betere informatievoorziening en besluitvorming over maatregelen bij een dreigend watertekort. En dat is goed nieuws voor zowel de waterbeheerders als de industriële watergebruikers”.

Implementatieplan
Met de vaststelling van het rapport heeft het BPZ ook ingestemd met het vervolgtraject. Dit betekent dat er in elk van de zes zoetwaterregio’s een implementatieplan wordt opgesteld. Dit plan beschrijft de wijze waarop er regionaal invulling wordt gegeven aan de uitrol van de waterprofielen. Ook de aansluiting bij het proces van waterbeschikbaarheid, vergunningverlening en de uitwerking van de regionale verdringingsreeksen komt in het plan aan bod.

Bron: VEMW, 5 oktober 2021