Terug naar nieuws

Spanningskwaliteit stabiel in veranderende stroomvoorziening

Geen significante trends zichtbaar

Elektriciteit Beleid en toezicht6 mei 2021Matthieu van den Beld

Op 4 mei 2021 is het jaarlijkse rapport spanningskwaliteit gepubliceerd. Deze rapportage monitort de ontwikkeling van de spanningskwaliteit. Door de uitschieters op een aantal eigenschappen te meten, worden trends in spanningskwaliteit zichtbaar. Op basis van de meetdata van 2020 komen geen trends naar voren; de gemeten waarden zijn binnen de normen.

PQM
Spanningskwaliteit wordt binnen het Power Quality Monitoring (PQM) project gemeten op 4 eigenschappen: langzame spanningsvariatie, snelle spanningsvariatie, spanningsasymmetrie en harmonische vervorming. Daarnaast worden spanningsdips in MS-, HS- en EHS-netten geregistreerd. Door vast te stellen hoeveel afwijking in spanningskwaliteit normaal is, zijn normen voor spanningsdips vastgesteld. Voor de andere normen is aangesloten op internationale normen. Naast het vaststellen van deze normen, wordt de PQM-data nu gebruikt om te controleren of spanningskwaliteitsschommelingen binnen de normen blijven. Hiermee wordt verslechtering voorkomen en het huidige normaal vastgehouden. Deze PQM data worden sinds 10 jaar gemeten. Uit deze data blijkt dat de spanningsschommelingen zich de afgelopen jaren hebben bewogen binnen de wettelijke normen. VEMW acht voortzetting van de monitoring van belang, mede omdat het elektriciteitssysteem de komende jaren significant zal veranderen.

Nu normen zijn vastgesteld voor het voorkomen van verslechtering van de spanningskwaliteit, ziet VEMW als logische volgende stap of de spanningskwaliteit doelmatig kan worden verbeterd. Mede door elektrificatie worden grootverbruikers afhankelijker van een betrouwbaar elektriciteitsnetwerk. Ook willen sommige grootverbruikers hun productie uitbreiden. Gevoelige processen (bijvoorbeeld het vervaardigen van microchips) zijn daarbij ook afhankelijk van een hoge mate van spanningskwaliteit.

Doelmatige verbetering
VEMW vermoedt dat buitenom de nu gemeten incidenten, andere schommelingen in spanningskwaliteit gevolgen kunnen hebben voor aangeslotenen. Schommelingen in spanningskwaliteit binnen de acceptabele normen kunnen voor gevoelige verbruikseenheden alsnog gevolgen hebben; versnelde slijtage van apparatuur, verstoring van productieprocessen of uitval van verbruikseenheden. Door gekozen normstelling dienen verbruikseenheden voldoende robuust te zijn om deze schommelingen te kunnen weerstaan. VEMW is tevreden over voortgang van het PQM-project, en acht van belang dat het wordt voortgezet. Spanningskwaliteit is een voor verbruikers (toenemend) belangrijke factor, en middels het PQM project kan de ontwikkeling van de spanningskwaliteit worden gevolgd tijdens de energietransitie en kan worden bepaald of aanscherping van de normen doelmatig is.