Terug naar nieuws

Stikstofwet nu ook door de Senaat geaccordeerd

Kabinet stelt €5 mrd beschikbaar voor mix van oorzaak- en gevolgmaatregelen

Klimaat Wet- en regelgeving10 maart 2021Thessa de Ridder

De Senaat heeft 9 maart ingestemd met de ‘Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)’, ook wel ‘Stikstofwet’, nadat de Tweede Kamer in december al akkoord was. De stikstofuitstoot en -depositie, in belangrijke mate veroorzaakt door de landbouw- en vervoersector, moet in 2030 zo laag zijn dat dan de helft van de Natura 2000 natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zit. In 2035 moet de uitstoot met 50 procent omlaag t.o.v. 2019. Het kabinet stelt tot 2030 bijna 3 mrd euro euro beschikbaar voor natuurherstel en natuurversterking en circa 2 mrd euro voor (bron)maatregelen.

Aanleiding
Het wetsvoorstel komt er nadat de Raad van State 2 jaar geleden de toen geldende PAS-regels om kwetsbare natuur (Natura2000 gebieden) tegen de uitstoot van stikstof te beschermen, onvoldoende vond. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met het onderliggende AERIUS rekenmodel bleek een niet betrouwbaar systeem om beleid doeltreffend mee uit te voeren. Dat leidde in 2020 tot een abrupte stop op het realiseren van projecten in onder meer de bouw, landbouw, het verkeer en de industrie. Een ernstige belemmering van economische groei en vernieuwing.

Wetsvoorstel
Met het wetsvoorstel wordt voorzien in de wettelijke verankering van de door het kabinet aangekondigde structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Het kabinet beoogt de kwetsbare natuurwaarden te beschermen door de stikstofdepositie terug te dringen. Hierbij is het uitgangspunt dat eerst depositieruimte wordt gewonnen, voordat die – beperkt – kan worden uitgegeven aan economische en andere activiteiten. Zo moet de stikstofuitstoot en -depositie, in belangrijke mate veroorzaakt door de landbouw- en vervoersector, in 2030 zo laag zijn dat dan de helft van de Natura 2000 natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zit. In 2035 moet de uitstoot met 50 procent omlaag t.o.v. 2019. Dat zijn resultaatsverplichtingen. Het kabinet stelt tot 2030 bijna 3 mrd euro beschikbaar voor natuurherstel en natuurversterking en circa 2 mrd euro voor (bron)maatregelen.

In de Stikstofwet is een monitoring- en bijsturingsysteem opgenomen, waarbij het effect van bronmaatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen, jaarlijks wordt getoetst, en het herstel van de natuur elke twee jaar. PAS-meldingen en meldingsvrije activiteiten worden gelegaliseerd. Verder worden generieke maatregelen, die nodig zijn om de stikstofuitstoot in een specifiek gebied te verlagen, opgenomen in een provinciaal gebiedsplan.