Terug naar nieuws

Voorstellen waterschapsbelastingen rijp voor besluitvorming

Urgente knelpunten ondervangen maar stelsel nog niet volledig toekomstbestendig

Belastingen9 november 2020Thessa de Ridder

Op 6 oktober is de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel onder leiding van voorzitter Menno Snel gekomen tot een definitief voorstel voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. Op 11 december aanstaande wordt erover besloten in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. De voorstellen hebben betrekking op een drietal heffingen: de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

Slagingskans vergroten
De afgelopen jaren hebben de waterschappen twee keer eerder een poging gedaan om te komen tot gedragen voorstellen om het belastingstelsel aan te passen. Daarin zijn ze niet geslaagd. Teneinde de slagingskans van deze laatste poging te vergroten, hebben de waterschappen ervoor gekozen om alleen drie urgente knelpunten aan te pakken: twee in de watersysteemheffing en één in de zuiveringsheffing. Bij de zuiveringsheffing zal niet langer gebruik worden gemaakt van mens- en milieubelastende stoffen bij de analyse van afvalwater. Dit moet worden bereikt door twee nieuwe parameters: TOC & N-totaal op te nemen in de heffingsformule. Voor nitriet en nitraat wordt gecorrigeerd.

Meekoppelkansen benutten
De stuurgroep wil een drietal ‘meekoppelkansen’ benutten. Dit betreft het scheppen van de mogelijkheid om een korting te krijgen als bedrijven fosfaat lozen en daarvoor moeten betalen, het mogelijk maken van (prijs)afspraken voor separate afvalwaterstromen en het behoud van de zogenaamde aan- en afhaakregeling. Tot slot heeft de stuurgroep een groslijst opgesteld van onderwerpen die in een vervolgtraject aan de orde moeten komen. Ze spreekt van een proces dat ‘permanent onderhoud’ aan het belastingstelsel mogelijk maakt.

Toekomstbestendig
VEMW heeft actief geparticipeerd in de diverse bijeenkomsten die vanuit de Unie van Waterschappen voor stakeholders zijn georganiseerd. VEMW kan zich in algemene zin vinden in de voorstellen, maar vindt het essentieel dat de waterschappen in 2021 meteen doorpakken. Het feit dat urgente knelpunten zijn opgelost wil namelijk niet zeggen dat het belastingstelsel toekomstbestendig is. VEMW vindt het belangrijk om te komen tot een betere toepassing van het beginsel “de vervuiler betaalt” in de zuiverings- en verontreinigingsheffing. Voor een duurzame en doelmatige verwerking van afvalwater is verder van belang dat afvalwater niet langer als een afvalproduct wordt beschouwd, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Het gaat er vervolgens om dat bedrijven en waterschappen deze bron op de meest kostenefficiënte wijze aanwenden. Het is nodig dat de mogelijkheden voor maatwerkoplossingen worden verruimd zodat bedrijven en waterschappen daarover afspraken kunnen maken buiten het fiscale stelsel om.