Terug naar nieuws

Neerslagtekort neemt toe en rivieraanvoer neemt af

Mogelijk droogte voor derde jaar op rij

27 mei 2020Thessa de Ridder

Het neerslagtekort is verder toegenomen door het uitblijven van neerslag van betekenis. Deze toename zet naar verwachting de komende weken door. Dit is te lezen in de Droogtemonitor die onlangs werd gepubliceerd door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). In deze monitor worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. Volgens de waterschappen is het neerslagtekort nu zelfs groter dan in het recordjaar 1976. Gevreesd wordt dat delen van Nederland dit jaar voor het derde jaar op rij te maken krijgen met grote droogte.

Afvoer Rijn en Maas daalt
De afvoer van de Rijn en de Maas daalt. Vooral de afvoer van de Rijn is laag voor eind mei. De afvoer van de rivieren is nog voldoende om aan de watervraag te voldoen, zo stelt de LCW. De regionale verschillen in de grondwatersituatie zijn groot. De standen variëren van normaal tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Zeer lage grondwaterstanden komen met name voor op de hoger gelegen zandgronden, waar de aanvoer van rivierwater niet mogelijk is. In die gebieden vallen lokaal watergangen droog. De gevolgen van de droogte zijn nu nog beperkt tot lokale knelpunten op de hoge zandgronden voor landbouw en natuur.

Onttrekkingsverboden
In de Droogtemonitor is te lezen dat de eerste onttrekkingsverboden al van kracht zijn. Dit is eerder in het seizoen dan gebruikelijk. De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar mogelijk maatregelen zoals het preventief opzetten van waterpeilen en het vasthouden van water. Dit gebeurt onder meer in het IJsselmeergebied, de Maas en door stuwen in regionale watersystemen.

Industrie
Industriële bedrijven zijn dit jaar nog niet geconfronteerd met problemen als gevolg van de droogte. In 2018 waren die er wel: verzilting van het oppervlaktewater, hoge watertemperaturen en verstoringen in de aanvoer van grondstoffen waren destijds de belangrijkste issues voor de industrie. VEMW volgt de droogte-situatie nauwgezet en wil graag samen met de waterbeheerders invulling geven aan het advies van de Beleidstafel Droogte om ‘waterprofielen’ op te stellen voor industrieel watergebruikers. Deze waterprofielen geven inzicht in de watervoorziening en waterafhankelijkheid van industriële bedrijven. Deze informatie is van belang als er besluiten moeten worden genomen over de waterverdeling.

Bron: RWS en VEMW