Terug naar nieuws

VEMW: inrichting waterstof markt biedt kansen voor industrie

Voorwaarden: borging wettelijke taken en rechtsbescherming verbruikers

Gassen Klimaat Markt7 mei 2020Thessa de Ridder

De inrichting van een markt voor klimaatneutrale waterstof biedt kansen voor de industrie. Een industrie die voor fossiel aardgas een alternatief nodig heeft, zowel als duurzame grondstof als brandstof. Een waterstofmarkt en de benodigde infrastructuur is er nog niet. Bij de inrichting daarvan moeten de rollen en taken wettelijk verankerd worden en de rechtsbescherming van gebruikers goed geborgd. Met bijzondere aandacht voor de veiligheid en kwaliteit. Dat is de hoofdboodschap van het position paper waterstof dat VEMW aan de Tweede Kamer en het ministerie van EZK heeft aangeboden.

Behoefte
Reductie van de energievraag, gebruik van energie van hernieuwbare bronnen en elektrificatie vormen belangrijke ingrediënten om nationaal en internationaal afgesproken emissiereductiedoelen te kunnen bereiken. Naast elektrificatie zal er in een duurzame energievoorziening ook een blijvende en aanzienlijke behoefte zijn aan vloeibare en gasvormige energiedragers. In de procesindustrie voor synthese van chemische producten en materialen, en in de voorziening van hoge temperatuur warmte (>250 oC). Daarnaast voor grootschalige opslag en transport van energie om vraag en aanbod van energie met elkaar in evenwicht te kunnen brengen. Moleculen zoals waterstof vervullen een belangrijke rol in de systeemintegratie tussen gas en elektriciteit, tussen moleculen en elektronen.

Nederland is goed gepositioneerd om de kansen van waterstof te verzilveren door de ligging aan zee (wind-op-zee parken, zeehavens), de bestaande gasinfrastructuur, opslagfaciliteiten (zoutcavernes, uitgeproduceerde gasvelden), een liquide gasmarkt en hub, en heeft kennis en ervaring in elektrochemie. Waterstof is inmiddels ook een Europees speerpunt en in onder meer Duitsland wordt net als in Nederland een waterstofbeleid ontwikkeld.

Waterstofmarkt
Er is nog geen bestaande klimaatneutrale waterstofvoorziening. Daarmee is ook de voorzieningsketen van productie - transport - opslag – verbruik niet georganiseerd, noch geordend. Voor VEMW is het belangrijkste uitgangspunt voor zo’n voorziening marktordening.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “een waterstofmarkt moet aangezwengeld worden, hetgeen innovatie van technologie en opschaling vergt. Met een geschikt instrumentarium om de ontwikkelingen in de juiste richting en omvang te leiden. Daarnaast is een infrastructuur nodig, die waterstof veilig kan transporteren van productie- en importlocaties naar de verbruikers van waterstof in de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Die waterstof infrastructuur moet open toegankelijk zijn voor netgebruikers zodat er leveringszekerheid (betrouwbaarheid) en concurrentie (betaalbaarheid) ontstaat. Een wet- en regelgevingsstructuur vergelijkbaar met de elektriciteits- en de (aard)gasvoorziening zoals we die kennen biedt de beste mogelijkheden om die condities te creëren, inclusief rechtsbescherming voor de netgebruikers. Met een belangrijke rol voor de overheid in de ondersteuning, aanzwengeling en opschaling van de markt en het realiseren van de benodigde infrastructuur. Ons position paper biedt de elementen om in verschillende stappen richting 2030 en 2050 te komen tot een voorziening met klimaatneutrale – waterstof – moleculen. Wij gaan graag met de overheid en andere stakeholders in overleg hoe we de noodzakelijke ontwikkelingen doeltreffend en doelmatig kunnen uitvoeren en de kansen van waterstof kunnen verzilveren.”