Terug naar nieuws

Drinkwatersector steeds transparanter maar kan nog beter

Drinkwaterbedrijven handelen grotendeels in overeenstemming met drinkwaterwetgeving

Prijzen en tarieven10 februari 2020Thessa de Ridder

De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de transparantie van de kosten van drinkwater en het verstrekken van inzicht in de kostenscheiding van drinkwatertaken en andere taken. Het verschilt per drinkwaterbedrijf in welke mate er verbetering is gerealiseerd. Bij enkele bedrijven vorderen de benodigde verbeteringen langzaam. Dit stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een brief aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ACM heeft onderzocht of de in 2019 gehanteerde drinkwatertarieven voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Positieve lijn doorgezet
Deze bepalingen schrijven voor dat drinkwatertarieven op transparante wijze tot stand dienen te komen, non-discriminatoir moeten zijn en de relevante kosten voor drinkwatertaken moeten dekken. In 2016 bleek uit onderzoek van ACM nog dat de drinkwatersector onvoldoende transparant was. Bij de toetsing van de in 2018 gehanteerde tarieven bleek dat de drinkwaterbedrijven de tekortkomingen grotendeels hadden weggenomen. De meest recente toetsing, gebaseerd op de tarieven van 2019, leert nu dus dat de drinkwatersector de positieve lijn doorzet. Transparantie is van belang omdat de consumenten van drinkwaterbedrijven niet kunnen kiezen voor een andere leverancier en dus beschermd moeten worden tegen de monopoliepositie van het drinkwaterbedrijf.

Verschillende uitgangspunten en tegenstrijdige argumenten
Uit het ACM-onderzoek blijkt dat drinkwaterbedrijven nu beter zichtbaar maken hoe de gerealiseerde verbetering van de kostenefficiëntie is betrokken bij het ramen van de kosten. Wel ziet de ACM op dit punt dat enkele bedrijven met het oog op de transparantie van de tarieven nog een verdere verduidelijking kunnen doorvoeren. Ander punt in het onderzoek is de kostentoerekening. Om te kunnen toetsen of de tarieven in redelijke verhouding staan tot de kosten is het noodzakelijk om de kosten per activiteit te kennen. ACM noemt het vanwege de vergelijkbaarheid van producten en diensten opmerkelijk dat drinkwaterbedrijven verschillende uitgangspunten hanteren bij de kostentoerekening aan verschillende klantgroepen. De argumenten die de bedrijven geven lijken volgens ACM tegenstrijdig. De ACM adviseert de ILT om de sector de gelegenheid te geven deze verschillen te verklaren en zo nodig de uitgangspunten te uniformeren.

Op de website van ACM is meer informatie te vinden, zoals de bedrijfsspecifieke rapportages.

Bron: ACM