Terug naar nieuws

TenneT kondigt consultatie ontwerp investeringsplannen 2020-2030 aan

Investeringen bedragen volgens laatste inzichten 12,5 mrd euro

Elektriciteit Netwerken4 februari 2020Thessa de Ridder

TenneT kondigt aan haar ontwerp investeringsplannen voor de periode 2020-2030 vanaf 1 mei 2020 een maand lang ter consultatie te zullen publiceren. Het gaat om het Ontwerpinvesteringsplan Net op land en het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee. Op 1 juli 2020 zal TenneT deze ontwerp plannen aanbieden aan de toezichthouder ACM en de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Van KCD naar Investeringsplan
Het tweejaarlijks opstellen van een Investeringsplan vloeit voort uit een wijziging van de Elektriciteitswet 1998, die door de wet Voortgang Energietransitie (wet VET) is aangebracht. Vóórdat deze wijziging van kracht werd, gold een vergelijkbare verplichting om tweejaarlijks het kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) op te stellen. De investeringsplannen vervangen het KCD en kijken naar concrete investeringen over een periode van 5 jaar vooruit. De wet vraagt een grotere mate van detail dan bij het KCD en regelt ook dat de ACM en EZK de ontwerpinvesteringsplannen zullen toetsen op noodzaak, realisme, navolgbaarheid en ontwikkelingen op de energiemarkt. Daarnaast zullen de ontwerpinvesteringsplannen vier weken lang ter consultatie worden gepubliceerd. TenneT zal de ingediende zienswijzen bij de ontwerpen voegen, die zij aan de ACM en EZK aanbiedt en daarbij zal TenneT verantwoorden hoe zij de resultaten van de consultatie heeft verwerkt.

Investeringen
TenneT publiceert nu al informatie over de toekomstscenario’s die ze hanteert voor het Investeringsplan 2020-2030 Net op land. Die scenario's dienen om inzicht te krijgen in toekomstige knelpunten in het net, waarvoor maatregelen moeten worden getroffen. De gegevens waarop de analyses zijn gebaseerd dateren van mei 2019.

TenneT voorziet tot 2030 zo’n 5,5 mrd euro te investeren in haar hoogspanningsnetten op land (Net op land) en 7 mrd euro in de netten op zee (Net op Zee). Ter vergelijking: de huidige gereguleerde assetwaarde die via de doelmatige kosten in de tarieven zijn opgenomen bedragen rond de 4 mrd euro. Ook de operationele kosten, met name voor elektriciteit en vermogen, stijgen sterk door de verschuivingen tussen aanbod en vraag met als belangrijkste drivers de intermittency en decentralisatie van de productie. En waar de toename van duurzame productie leidt tot veel investeringen in de infrastructuur worden de kosten daarvoor louter opgehoest door gebruikers. En die kosten, de toegestane inkomsten van TenneT, stijgen van zo’n 845 mln euro in 2020 naar grofweg 2 mrd euro in 2030.

VEMW zal gebruik maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen gelet op de enorme kostenstijging waar elektriciteitsverbruikers mee geconfronteerd zullen worden. De focus ligt hierbij op de vraag of de juiste uitgangspunten zijn gehanteerd bij de scenario's, knelpuntenanalyse en bij het bepalen van de oplossingsrichtingen. Hierbij zijn de uitgangspunten van het Klimaatakkoord 2030 van belang, als ook het belang van de doelmatigheid van de investeringen omdat het niveau van die investeringen hier een extra druk op legt.

Meer informatie over het consultatieproces en over wat u inhoudelijk kunt verwachten vindt u op deze pagina.