Terug naar nieuws

Nederland weerbaar maken tegen watertekort vraagt grote inspanningen van waterbeheerders en watergebruikers

Beleidstafel Droogte presenteert 46 aanbevelingen

Beleid en toezicht20 december 2019Karin Burghouwt

Voor een klimaatbestendig water- en landgebruik zijn grote inspanningen nodig tot in de haarvaten van het watersysteem, van alle waterbeheerders en –gebruikers, maar ook van andere overheden.

Dat concludeert de Beleidstafel Droogte in haar onlangs gepresenteerde eindrapportage. In het rapport staan 46 aanbevelingen om Nederland weerbaar te maken tegen watertekorten. Minister Cora van Nieuwenhuizen laat in een Kamerbrief weten dat zij de conclusies en aanbevelingen onderschrijft. Volgens haar is een cultuuromslag in het watermanagement nodig evenals gezamenlijke inspanningen van alle waterbeheerders en gebruikers.

De Beleidstafel Droogte is ingesteld naar aanleiding van de droogte in 2018. De zomer van 2019 kende landelijk niet dezelfde droogteproblemen, maar op de hoge zandgronden in oost en zuid Nederland – waar geen wateraanvoer mogelijk is – was het opnieuw extreem droog. Een deel van de aanbevelingen is in 2019 al geïmplementeerd. Zo hebben waterbeheerders maatregelen genomen om aanvulling van grondwater te versnellen. Ook is een handleiding verdringingsreeks opgesteld. Deze geeft helderheid over het toepassen van de verdringingsreeks en helpt partijen bij de regionale uitwerking hiervan.

Om Nederland beter weerbaar te maken tegen droogte moeten we volgens de Minister een omslag moeten maken naar een watersysteem dat op alle niveaus veel beter in staat zal zijn om water vast te houden. Volgens de Beleidstafel vergt dit een omslag in denken van snel water afvoeren naar water vasthouden door meer te bufferen en te infiltreren. Daarbij moet rekening worden gehouden met een goede balans tussen watertekort en wateroverlast. Ook geeft de Minister aan dat we in de ruimtelijke inrichting meer rekening moeten houden met waterbeschikbaarheid. De Beleidstafel spreekt over “klimaatbestendig land- en watergebruik”. Dit is nodig voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening.

De Beleidstafel gaat ook in op de informatievoorziening. Zij geeft aan dat waterbeheerders in watertekort-situaties de plicht hebben om de relevante informatie van stakeholders, waaronder de industrie, in te brengen. Dit kan alleen als de informatie uit de koude fase goed ontsloten is. De Beleidstafel Droogte adviseert waterbeheerders en industriële watergebruikers met VEMW in een coördinerende rol daarom ‘waterprofielen’ op te stellen voor industrieel watergebruikers. Deze waterprofielen geven inzicht in de watervoorziening en waterafhankelijkheid van industriële bedrijven en bevatten gegevens die van belang zijn in het kader van droogte en waterbeschikbaarheid, zoals: beschikbare (zoet)waterbronnen, (vergunde) onttrekkingshoeveelheden, risico’s en gevolgen van een tekort aan water. Hier zal in 2020 invulling aan gegeven worden.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en VEMW