Terug naar nieuws

Grote schakering in schaal- en ambitieniveau bij uitvoering klimaatmaatregelen

Bustour dag 2/3: Inspiratietours CO2-reductie industrie kent succesvol vervolg

Klimaat Beleid en toezicht2 december 2019Thessa de Ridder

De industrie staat voor de grote uitdaging om 49 procent CO2-emissiereductie in 2030 - ten opzichte van 1990 - te realiseren. Om bedrijven te inspireren hoe uitstootreductie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en VEMW een drietal inspiratietours georganiseerd waarvan de tweede vrijdag jl. plaatsvond in Zuidwest-Nederland. Met een grote schakering in schaal- en ambitieniveau bij de uitvoering van klimaatmaatregelen.

Praktijk
RVO, NVDE en VEMW beogen met de inspiratietours een brug te slaan tussen het doel van de emissiereductie en de realisatie daarvan door uitwisseling van kennis en praktische ervaringen van koploperbedrijven. Dat zijn bedrijven die nieuwe, innovatieve of opgeschaalde technologieën op praktijkschaal toepassen in bedrijfsprocessen of de utilities daaromheen. Het interessante is dat de toepassing van technologieën zoals bio- en groengasproductie, pyrolyse-olieproductie, zon-PV, elektrificatie door industriële warmtepompen of (hybride) boilers weliswaar geen blauwdruk bieden voor een ander bedrijf, maar wel een brede indruk van de mogelijkheden – en de te overwinnen knelpunten - om het energiegebruik en daarmee de CO2-uitstoot, daadwerkelijk weten te verminderen.

Tweede tour
In een gecombineerd bedrijfsbezoek op vrijdag 29 november jl. aan LambWestonMeijer en Wiskerke Onions (Kruiningen) Royal Cosun (Dinteloord) en een presentatie van Dow Benelux (Terneuzen), hebben ruim 40 deelnemers inzicht gekregen in de afwegingen, investerings- en exploitatiekosten en de inpasbaarheid van technieken binnen bestaande productieprocessen.

LambWestonMeijer opereert in vier Nederlandse vestigingen vanuit het verkleinen van de carbon footprint van de bedrijfsprocessen, waarbij niet alleen wordt gekeken naar het absolute en relatieve energiegebruik, maar ook naar het water- en grondstoffengebruik. Daarbij zet het bedrijf in op refuse (vermijden), reduce (reductie), re-use (hergebruik) en redesign (herontwerp).

Met buurman Wiskerke Onions, marktleider in de verwerking van uien, wordt warmte uitgewisseld, waardoor Wiskerke de inzet van aardgas voor het drogen van de uien fors heeft weten te reduceren.

Dow Chemical is een van de 12 grootste industriële CO2-uitstoters in Nederland. Het bedrijf heeft miljoenen scenario’s in een model doorgerekend om te kijken hoe met bestaande en nieuwe (!) technologieën de koolstofemissies in Terneuzen gereduceerd kunnen worden. Het blijkt een immense opgave om een capaciteit van 2000 MW fossiele energie te verduurzamen. Ter vergelijking: de windparken Borssele I t/m IV hebben gezamenlijk een capaciteit van nog geen 1500 MW, de kerncentrale Borssele bijna 500 MW.

Cosun maakt een transitie door van suikerfabriek naar bioraffinage waarbij alle componenten van de suikerbieten maximaal worden gevalideerd voor food, feed en energie. Zo worden restproducten vergist en wordt afvalwater anaeroob omgezet in groen gas. Cosun is de grootste producent van groen gas in Nederland (30 van de 125 mln m3 groen gas).

Vervolg
Er volgt nog een derde inspiratietour op 17 januari 2020 in Noord-Nederland. Leden van VEMW kunnen hier inschrijven voor deze laatste tour.