Terug naar nieuws

Samenwerking energietransitie Nederland en Duitsland krijgt vorm

Kansen en uitdagingen industrieën komen ook aan bod

Klimaat Beleid en toezicht14 november 2019Thessa de Ridder

Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de intensieve dialoog met Duitsland over de klimaat- en energietransitie, de invulling en formalisering van een mogelijke samenwerking (‘Declaration of Intent Energiesamenwerking’) en het Duitse klimaatakkoord (‘Klimaschutzprogramm 2030’).

Klimaatakkoord
Het DuitseKlimaschutzprogramm 2030 is erop gericht het Duitse nationale doel van 55 procent broeikasgasreductie in 2030 te realiseren. De sectorale doelstellingen uit het plan komen voort uit het Duitse klimaatactieplan 2050 (2016) en zijn op 9 oktober jl. vastgelegd in een concept Klimaatwet. Hoewel ook in Duitsland in het Klimaschutzprogramm 2030 alle economische sectoren zijn opgenomen ligt er een specifieke nadruk op de sectoren mobiliteit en gebouwde omgeving omdat die sectoren achterblijven bij de andere sectoren. Voor de uitvoering van het plan heeft het Duitse kabinet een aantal belastingwetswijzigingen aangenomen en een set stimuleringsmaatregelen die tot 2023 naar schatting 54 mrd euro omvat. Dat bedrag moet gedekt worden door de inkomsten van de ETS-handel, omvorming van de motorrijtuigenbelasting, verhoging van de belasting en invoer van een CO2-beprijzing. Die CO2-beprijzing kent in een eerste fase een vaste prijs per ton CO2 die oploopt van 10 naar 35 euro in 2025. Vanaf 2026 wordt een emissiebudget vastgesteld dat jaarlijks wordt verlaagd. Hierbij komt de prijs via een marktmechanisme (veiling) tot stand, met een begrenzing van 35-60 euro.

Industrie
In 2030 moet de industriële CO₂-uitstoot in Duitsland met 50 procent verminderd zijn t.o.v. 1990. De maatregelen richten zich in lijn met de Europese klimaatdoelen op energie-efficiëntie, gebruik van hernieuwbare energiebronnen en emissiereductie. Er komt een nationaal emissiereductieprogramma en een investeringsprogramma dat zich richt op energie-efficiëntie en proceswarmte uit hernieuwbare bronnen. Een one-stop-shop wordt opengesteld voor bedrijven die steun en advies zoeken in het verminderen van hun uitstoot. Daarnaast zet Duitsland in op waterstof (met een nationale waterstofstrategie), batterijcellenproductie en het afvangen, opslaan en gebruiken van CO₂ (CCUS).

Samenwerking
Duitsland is voor Nederland een belangrijke handelspartner en partner bij het uitwerken van de klimaatambities in beleidsmaatregelen en instrumenten. Bovendien werken de Duitse resultaten zwaar door in de Europese emissiereducties. Het accent in de samenwerking tussen Duitsland en Nederland ligt de komende tijd op de rol van CCS, de uitrol van offshore-windprojecten in de Noordzee, de potentiële rol van - met name hernieuwbare - waterstof in ons energiesysteem en de monitoring van de leveringszekerheid van energie. Hiernaast beoogt minister Wiebes samen met zijn Duitse collega Altmaier op korte termijn een rondetafelgesprek met onze industrieën te organiseren over de kansen en uitdagingen van de energietransitie. Dat is volgens VEMW interessant omdat in de regio Vlaanderen-Nederland-Roergebied (ARRA) het grootste chemiecluster in de wereld zich bevindt. Dat biedt enorme kansen voor de verduurzaming, en evenzovele uitdagingen. Zo laat een broeikasgas zich niet door grenzen ophouden, waar de Europese energie-en klimaatregulering zich wel richt op grenzen van achtereenvolgens de lidstaat, de regio, de industriële inrichting en de schoorsteen.