Terug naar nieuws

Waterschappen zuiveren afvalwater efficiënter

Zuiveringsprestaties door waterschappen onderling vergeleken

24 oktober 2019Thessa de Ridder

Waterschappen zuiveren afvalwater efficiënter en houden daarbij minder slib als restafval over. Ook wordt het gezuiverde water steeds schoner en zijn de kosten voor de zuivering van het afvalwater gedaald. Dat blijkt uit de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ) 2018 die op 30 september is gepubliceerd. De BVZ is door de 21 Nederlandse waterschappen zelf uitgevoerd. Met deze vergelijking maken de waterschappen sinds 1999 iedere drie jaar de resultaten en kosten van het waterzuiveringsbeheer inzichtelijk.

Betere zuiveringsprestaties
Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde zuiveringsprestatie, die aangeeft in welke mate de belangrijkste afvalstoffen (stikstof, fosfor, CZV) uit het afvalwater worden verwijderd, is gestegen naar 88,4%. Die verbetering is vooral toe te schrijven aan de verbeterde verwijdering van fosfor (met 2,5%) en stikstof (met 1,0%). De mate waarin waterschappen zich houden aan de lozingseisen is echter iets gedaald naar 97,8%. Hiervoor konden de waterschappen geen eenduidige verklaring vinden.

Minder slib
De waterschappen produceerden 4% minder slib in 2018 (317.000 ton drogestof) dan in 2015. Dit terwijl de behandelde vuilvracht juist ruim 3% hoger was in 2018. De specifieke slibproductie is dus gedaald van 13,8 kg drogestof/i.e.verwijderd in 2015 naar 12,9 kg drogestof/i.e. verwijderd in 2018. Die afname komt door verbeterde vergisting, wat (mede) komt door de realisatie van een aantal energiefabrieken waar biogas uit slib wordt gewonnen.

Hoge beschikbaarheid
Dankzij verbeterde eenduidige registratie van storingen kan worden vastgesteld dat de beschikbaarheid van het systeem voor rioolwaterzuivering zeer hoog was in 2018. De beschikbaarheid bedroeg 99,99% voor alle onderdelen van het zuiveringsproces, wat betekent dat negatieve gevolgen van storingen voor de omgeving nauwelijks merkbaar waren. Dit is vergelijkbaar met de beschikbaarheid van andere sectoren, zoals de drinkwater- en energievoorziening.

Kosten beheerst
De kosten voor beheer en exploitatie van de zuiveringstechnische werken bedroegen in 2018 € 1.036 miljoen. Wanneer wordt gecorrigeerd voor inflatie is volgens de waterschappen sprake van een kostendaling t.o.v. 2015. Ook zijn de kosten per verwijderde eenheid vuillast gedaald. Huishoudens en bedrijven betalen voor de zuivering van hun afvalwater via de zuiveringsheffing. In het tarief van deze belasting zijn behalve de kosten voor de zuiveringstechnische werken ook kosten verdisconteerd die samenhangen met de zuiveringstaak. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor planvorming, vergunning en handhaving, belastingheffing en –inning en communicatie. Het gewogen gemiddelde tarief van de zuiveringsheffing was in 2018 € 56,29 per vervuilingseenheid (stijging van 1,1% t.o.v. 2015). Het tarief is minder gestegen dan de kosten (2,1%); dat komt vooral door lagere kosten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en minder verleende kwijtscheldingen en oninbare belastingen.

Uitdagingen in de toekomst
Volgens de waterschappen stellen verschillende trends en ontwikkelingen het zuiveringsbeheer de komende jaren voor de nodige uitdagingen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de resten van medicijnen, drugs en andere opkomende chemische stoffen, die steeds meer voorkomen in het rioolwater.

BRON: Unie van Waterschappen