Terug naar nieuws

IMO resolutie slecht barrière voor grensoverschrijdende CCS

Resolutie belangrijk om transitie-opties open te houden

Klimaat Beleid en toezicht15 oktober 2019Thessa de Ridder

Partijen in het zogenaamde London Protocol (LP) en London Convention (LC) onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties hebben een Noors-Nederlandse resolutie aangenomen die vervroegde toepassing van een amendement mogelijk maakt om onderzeese geologische formaties te mogen delen voor grensoverschrijdend transport en opslag van CO2. Hiermee is de belangrijkste juridische barrière geslecht voor grensoverschrijdende toepassing van Carbon Capture en Storage (CCS).

IMO
De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties dat wereldwijde een regulatoir kader bepaalt voor de veiligheid en milieuprestaties van maritiem vervoer, gebaseerd op doeltreffendheid en billijkheid, en op de mogelijkheid om dat kader wereldwijd aan te nemen en te implementeren.

De emissie van broeikasgassen zoals CO2 leidt tot een wereldwijde klimaatverandering, en die laat zich niet door landsgrenzen ophouden. Het zogenaamde London Protocol, een verdrag gesloten door ruim 50 landen, verhindert het dumpen van afval en andere stoffen op zee, waaronder het importeren en exporteren van CO2 om het onder de zee op te slaan in geologische formaties. Met een Noors-Nederlandse resolutie wordt nu een belangrijke juridische barrière geslecht om CCS over landsgrenzen heen mogelijk te maken vooruitlopend op een definitieve ratificatie van een amendement voor CO2-opslag onder de zeebodem. Uiteraard met waarborgen voor het marine milieu.

​Offshore CCS
Opslag van CO2 in uitgeproduceerde gasvelden is een belangrijke optie om de CO2-emissies te reduceren in de energietransitie. In het noorden van Nederland is een initiatief om zogenaamde pre-combustion CO2-verwijdering toe te passen bij de omzetting van aardgas in – blauwe - waterstof. De afgevangen koolstof wordt getransporteerd en opgeslagen (CCS), waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid om de CO2 per schip te transporteren naar uitgeproduceerde gasvelden in Noorwegen. In Rotterdam is het zogenaamde Porthos project in voorbereiding, waarbij primair wordt gekeken naar de offshore opslag van CO2 die vrijkomt in de Rijnmond, maar ook naar de mogelijkheden om grensoverschrijdende projecten (Vlaanderen, Roergebied) aan te sluiten.